پنچ شنبه 10 فروردین ماه 1396
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
سمينار ارزيابي صلاحيت باليني برگزاري كارگاه بازخورد در تعهد حرفه اي در دانشكده پيراپزشكي با تدريس دكتر جعفريان و مشاهده دكتر عمادي طرح مشاهده آموزش همتايان (ماه) در بيمارستان سينا برگزار شد برگزاري چهارمين دوره آشناسازي اعضاي هيئت علمي جديد بادانشگاه برگزاري نشست پاييزي دفاتر توسعه آموزش با مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه بازديد اعضاي WFME از دانشكده پزشكي جلسه گزارش خود ارزيابي دوره پزشكي عمومي با حضور نمايندگان فدراسيون جهاني آموزش پزشكي (WFME) جلسه اعضاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي (WFME) با رئيس دانشگاه آخرين روز پخش زنده amee2016 با حضور معاون آموزشي دانشگاه دومين روز پخش زنده كنفرانس amee2016 آغاز پخش زنده كنفرانس2016 amee در ستاد مركز دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزاري كارگاه خودارزيابي دوره پزشكي عمومي بر اساس استانداردهاي WFME برگزاري كارگاه "آشنايي با شيوه طراحي محتواي ايستگاه­هاي آزمون MMI" برگزاري نشست تابستاني دفاتر توسعه آموزش برگزاري نشست سالانه شوراي توسعه آموزش دانشگاه نشست علمي با حضور پروفسورDean x.parmelee

اخبار مرکز

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved