چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » نقشه سايت
Skip Navigation Links.
صفحه اصلي
درباره ما
پيشينه مركز
مديران پيشين
خودارزيابي
برنامه راهبردي
رسالت و چشم انداز
اهداف و راهبردها
دستاوردها و افتخارات مركز
امكانات و فضاي مركز
اعضا
مديريت مركز
هيات علمي
مديران واحدها
همكاران مركز
كارشناسان مركز
واحدها و ساختار
واحدهاي مركز
واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد
معرفي واحد
مسئول واحد
شرح وظايف
واحد ارزيابي و ارزشيابي
مسئول واحد
شرح وظايف
نظام جامع ارزشيابي
ارزشيابي دوره
ارزشيابي هيات علمي
ارزشيابي دانشجو
اعتباربخشي آموزشي بيمارستانها
كارگاه ها
واحد برنامه ريزي آموزشي
معرفي واحد
مسئول واحد
شرح وظايف
فعاليت هاي واحد
واحد توان مندسازي مدرسين
معرفي واحد توان مندسازي
مسئول واحد
فعاليت ها
مشاهده آموزش همتايان (ماه)
واحد رسانه ها و همكاري هاي برون سازماني
واحد طرح هاي توسعه در آموزش
دبيرخانه دانش پژوهي و جشنواره هاي آموزشي
مسئول واحد
دفتر بيمار استاندارد شده
دفتر هماهنگي دفاتر توسعه آموزش
فلوچارت مركز
صفحات خاص
پيوندهاي سريع
اطلاعيه ها
گالري تصاوير
فعاليت ها
فعاليت آموزشي دانشجويان
منابع
كتابخانه تخصصي
مجلات
مجلات داخلي
مجلات خارجي
سازمانهاي بين المللي مرتبط
انتشارات
گاهنامه رويش
كتابها
مقالات
مقالات فارسي
مقالات انگليسي
راهنماهاي آموزشي
مطالب آموزشي
همكاري بين المللي
تماس با ما

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved