دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
فعاليت آموزشي دانشجويان

فعاليت آموزشي دانشجويان

1392/07/20
كميته تخصصي آموزش پزشكي (Standing Committee on medical education) يكي از كميته هاي تخصصي فدراسيون بين المللي انجمن هاي دانشجويان پزشكي جهان (IFMSA) است كه با هدف پژوهش و افزايش آگاهي دانشجويان در زمينه آموزش پزشكي و افزايش تعاملات بين المللي دانشجويان براي بهبود وضعيت آموزش پزشكي كشور هاي خود، راه اندازي شده است. از جمله فعاليت هاي اين كميته، طراحي و اجراي پروژه‌هاي كشوري، منطقه اي و جهاني،برگزاري كارگاههاي آشنايي با آموزش پزشكي، تبادل اطلاعات و افكار با سازمان هاي جهاني مرتبط با آموزش پزشكي فعال ساير كشور ها در اين زمينه مي باشد.
براي فعال شدن كيفي دانشجويان در عرصه آموزش پزشكي لازم است توان مندي هاي اوليه در عرصه هاي مختلف آموزش پزشكي در آنها ايجاد شود. به اين منظور دوره آموزشي دانا از سال 1390 طراحي و به مورد اجرا گذاشته است.
دفتر منتورينگ مجموعه اي دانشجويي بوده كه با همت جمعي از دانشجويان پزشكي از ارديبهشت ماه سال 1390 براي كمك به دانشجويان پزشكي در زمينه تحصيلي و اجتماعي-رواني شروع به كار كرده است. اين دفتر هم اكنون زير مجموعه ايي از معاونت آموزشي پزشكي عمومي دانشكده پزشكي مي باشد.
در سال 1390، مسئولين مركز پژوهش¬هاي علمي دانشجويان مركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشكي تهران، پس از اجراي اولين دوره آموزشي دانا، الگوي آموزشي¬ مبتني بر theory stages of changes را تدوين و اجرا كردند و اثربخشي دوره آموزشي مذكور را بر "مهارت¬هاي پژوهش در آموزش" دانشجويان پزشكي عضو گروه MERGE در مركز پژوهش¬هاي علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران مورد سنجش قرار دادند. در دوره اول 15 نفر دانشجوي پزشكي در اين طرح با مركز توسعه آموزش علوم پزشكي و مركز پژوهش¬هاي دانشجويي همكاري كردند و در دوره دوم در سال 1392 ،8 نفر عضو جديد نيز به اين گروه اضافه شد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved