دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

سخنراني هاي كليدي

1393/12/03
عنوان سخنران اسلايد

مباني و مفاهيم پايه ادغام

دكتر كامران سلطاني عربشاهي


 

ادغام در برنامه هاي آموزشي: تجارب جهاني

دكتر سارا مرتاض هجري


 

ساختارهاي مديريت و حمايت در برنامه هاي ادغام يافته  

دكتر شهرام يزداني

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved