دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

تجارب دانشگاه ها

1393/12/03

عنوان

سخنران

اسلايد

مروري بر وضعيت ادغام در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به روايت دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي

دكتر طاهره چنگيز

 

تجربه دوره ICM در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:ادغام در دوره پاتوفيزيولوژي

دكتر وحيد عشوريون

تجربه ادغام در رفرم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 دكتر علي طبيبي

تجربه دانشگاه علوم پزشكي شيراز در ارزشيابي ادغام دوره علوم پايه ادغام يافته

دكتر ميترا اميني

تجربه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در كوريكولوم ادغام يافته مبتني برچرخه حيات (life cycle)

دكتر سيد عباس موسوي

درس هاي آموخته شده دانشگاه علوم پزشكي همدان در تجربه ادغام

 دكتر نصرالله پزشكي         

ادغام علوم پايه در تجربه دانشگاه علوم پزشكي اهواز

دكتر مهدي بيژن زاده         

تجربه دانشگاه علوم پزشكي تهران در ادغام موضوعات رواني-اجتماعي در برنامه پزشكي عمومي

دكتر علي افشاري

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved