دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

اهداف و محورهاي سمينار

1393/12/04

هدف كلي: آموزش ادغام در آموزش علوم پزشكي

اهداف اختصاصي و محورهاي سمينار:مباني و مفاهيم نظري ادغام - انواع ادغام -مدل هاي ادغام - نردبان ادغام- تجربيات كشوري-ارزيابي دانشجويان در برنامه ادغام يافته -اثربخشي برنامه هاي ادغام يافته

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved