چهار شنبه 5 آذر ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
اعضا » مديريت مركز

مديريت مركز

1392/08/07


دكتر هومان حسين نژاد
مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش 


مرتبه علمي: دانشيار
hoseinnejad@tums.ac.ir ايميل:
شماره تماس: 88955846-88955712 داخلي 501

                             

نام و نام خانوادگي:مژگان لطافت نژاد
سمت: مدير امور عمومي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
mogganletafat@gmail.com :پست الكترونيكي
شماره تماس:88955712-88955846 داخلي 503

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved