سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
اعضا » مديران واحدها

مديران واحد مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

1392/08/07

                                       دكتر سپند رياضي
                                            مدير واحد برنامه ريزي آموزشي
                                           درجه علمي: دكتراي تخصصي برنامه ريزي درسي
                                           پست الكترونيكي:    
sepand.riazi@gmail.com                                            دكتر ماندانا شيرازي 
                                     
             مدير واحد توسعه آموزش و معاون بين الملل گروه آموزش پزشكي

             مرتبه علمي: دانشيار
             پست الكترونيكي: sp.tums@gmail.com
            عضو هيات علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش

         دكتر مريم عليزاده
        مدير واحد توانمندسازي اعضاي هيات علمي
         مرتبه علمي: استاديار
         پست الكترونيكي: edcworkshop@ tums.ac.ir
         عضو هيات علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش

                                               دكتر رضا عاطف يكتا

            
                مدير واحد روابط برون سازماني و جشنواره ها 
                مرتبه علمي: استاديار
               پست الكترونيكي: rezaatefyekta@yahoo.com
               عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
                    


          

                               
                
                  دكتر رقيه گندمكار                              
                   
                    مدير واحد ارزيابي و ارزشيابي
                  مرتبه علمي: استاديار
                  پست الكترونيك:rgandomkar@tums.ac.ir
                  عضو هيئت علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 

                                                دكتر مريم عليزاده
              
         مدير واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد
        
مرتبه علمي: استاديار
         پست الكترونيكي: edcworkshop@ tums.ac.ir
        عضو هيات علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش
                 دكتر مريم نسيمي

                    مدير واحد طرح هاي توسعه اي و دانش پژوهي

                     مرتبه علمي: دانشيار

                   دانشيار گروه پوست دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved