سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
اعضا » همكاران مركز

اعضاي همكاران مركز مطالعات و توسعه

 
                             
           
                   
دكتر فريد ابوالحسني
                       مرتبه علمي:دانشيار
                       تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي    
                  
 پست الكترونيكي: abolhasf@sina.tums.ac.ir
                         
حوزه تدريس:روش هاي آموزشي (مبحث يادگيري مبتني بر تيم)     


                                        دكتر علي افشاري                                        
                                                  مرتبه علمي: استاديار                                       
                                                  تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي                                 
                                                  پست الكترونيكي:
    Ali_afshari@tums.ac.ir
                                                          
        
                                          


                     

                
دكتر عليرضا استقامتي
                   مرتبه علمي:استاد
                       تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                       پست الكترونيكي:esteghamati@tums.ac.ir
                          
حوزه تدريس:روش هاي آموزش(آموزش بر بالين و درمانگاه)

 


 

           
                 دكتر علي جعفريان
                    مرتبه علمي: دانشيار
                         تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                         پست الكترونيكي:Jafarian@tums.ac.ir
                         حوزه تدريس:ژورنال كلاب و ليدرشيب آموزشي
                                       
                    دكتر محمد جليلي                             
 
                   مرتبه علمي: دانشيار  
                         تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                          پست الكترونيكي:mjalili@tums.ac.ir
                           حوزه تدريس:طراحي و تحليل سيستم ارزيابي                        

 

 


                                                  دكتر رايكا جمالي
                                                 مرتبه علمي:استاديار
                                                 فعاليت در بخش مشاوره طرح هاي توسعه در آموزش
                                                 پست الكترونيكي:Jamalira@tums.ac.ir
                                       


 
           
                   
        دكتر غلامرضا حسن زاده                     
                     مرتبه علمي:دانشيار                     
                     تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                     پست الكترونيكي:  hassanzadeh@tums.ac.ir
                    حوزه تدريس: روش هاي آموزشي(مبحث يادگيري مبتني بر تيم)
 

                                    
                                              دكتر ژامك خورگامي      
                                              مرتبه علمي: استاديار
                                              عضو كميته طرح هاي توسعه در آموزش
                                              پست الكترونيكي:khorgami@tums.ac.ir  
                                 


                                 

                  دكترميترا ذوالفقاري
                  مرتبه علمي:مربي
                  تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                  پست الكترونيكي:zolfaghm@sina.tums.ac.ir
                 حوزه تدريس:

                          
             
                    
 دكتر امير علي سهراب پو ر         
                     مرتبه علمي:استاديار
                    تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي 
                     پست الكترونيكي:shariati@tums.ac.ir   
                   
حوزه تدريس: نقش هاي مدرسين

 

 


                             
           
                  دكتر محمد شريعتي 
                  مرتبه علمي:دانشيار
                  تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                  پست الكترونيكي: alabaf@tums.ac.ir 
                  حوزه تدريس: روش هاي آموزشي (راهنماي يادگيري)
 

                                               دكتر فرهاد شاهي
                                                مرتبه علمي:استاديار
                                                تدريس در دوره هاي كوتاه آموزش پزشكي 
                                                پست الكترونيكي:fshahi@yahoo.com
                                                حوزه تدريس:

 


  
                      دكتر شيوا شيرازيان 
                      مرتبه علمي:استاديار
                     
عضو كميته طرح هاي توسعه در آموزش
                      پست الكترونيكي:shiraziansh@tums.ac.ir  
                      حوزه تدريس:
 

 


 

                      دكتر اكبر فتوحي
                      مرتبه علمي:استاد
                      عضو شوراي طرح هاي توسعه در آموزش
                      پست الكترونيكي:afotouhi@tums.ac.ir 
              


     


 

                                              
                        دكتر ميترا قريب 
                       مرتبه علمي:مربي
                       عضو كميته طرح هاي توسعه اي
                       فعاليت در بخش مشاوره طرح هاي توسعه اي  
                       پست الكترونيكي:gharibmi2sina.tums.ac.ir 
                       حوزه تدريس: اصول يادگيري

                   
                     دكتر علي لباف
                     مرتبه علمي:استاديار
                     تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                     پست الكترونيكي:aasohrabpour@tums.ac.ir 
                    حوزه تدريس:آموزش مهارتهاي عملي


  
                      دكتر آيين محمدي
                      مرتبه علمي:استاديار
                     تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                     عضو كميته طرح هاي توسعه اي
                     فعاليت در بخش مشاوره طرح هاي توسعه اي
                     پست الكترونيكي: aeen_mohammadi@tums.ac.ir
                    حوزه تدريس:پژوهش در آموزش

 

                     
دكتر ريتا مجتهدزاده
                     مرتبه علمي: استاديار
                     تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                     پست الكترونيكي:rita_mojtahedzadeh@tums.ac.ir 
                    حوزه تدريس: يادگيري الكترونيكي

                                                                        
                                                  دكتر سارا مرتاض هجري
                                                 تدريس در دوره هاي كوتاه مدت آموزش پزشكي
                                                 عضو كميته طرح هاي توسعه
                                                 فعاليت در بخش مشاوره طرح هاي توسعه اي 
                                                 پست الكترونيكي:saramhejri@yahoo.com
                                                حوزه تدريس:آزمون Osce


                                                

                       دكتر امير نجاتي
                 
مرتبه علمي:استاديار
                      عضو كميته طرح هاي توسعه اي 
                      پست الكترونيكي:enejati@tums.ac.ir              

                 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved