جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » دستاوردها و افتخارات مركز » دستاوردها و افتخارات مركز » رتبه اول در رتبه بندي كشوري مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور

رتبه اول در رتبه بندي كشوري مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور

1392/09/05

كسب رتبه اول مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تهران

 

 

 

 ======================================

 رتبه­ بندي يك روش ارزيابي هنجاري(Norm Referenced) موسسات و مراكز است كه بدون در نظر گرفتن استاندارد از پيش تعيين شده، وضعيت موجود آنها را با هم مقايسه كرده و با بررسي وضعيت كمي و كيفي هر مركز و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها در مقايسه با يكديگر، برترين عملكردها را به عنوان يك الگوي حقيقي(Benchmarking)   معرفي مي­كند.

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با توجه به تاثير رتبه­ بندي در ارتقاي كيفي و كمي مراكز مورد بررسي، اولين نوبت رتبه­ بندي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور را در سال1387انجام داد.

هدف از اين رتبه­ بندي، شناسايي وضعيت اين مراكز، تبيين نقش و جايگاه ويژه آنها، ايجاد رقابت سازنده و ارائه الگوهاي موفق كشوري بوده است.

مجموعه معيارها و شاخص‌هاي اين رتبه‌بندي با برگزاري جلسات متعدد با صاحبنظران و نمايندگان تعدادي از دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور از هر سه تيپ و انجام مطالعات و مشاوره‌هاي متعدد و در نهايت نظرسنجي از تمامي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور تهيه شده است. وزن معيارها نيز برآيند وزن هاي پيشنهادي توسط خود مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كشور است. نتايج اين طرح بر اساس وضعيت مراكز در سال 1386 در بهمن ماه 1387 اعلام شده است.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved