سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » اهداف و راهبردها

اهداف و راهبردها

1392/08/25

اهداف

G1.گسترش برنامه ­ريزي درون زاد توسعه آموزش در سطح دانشكده ­ها و گروه­ هاي آموزشي

G2.نهادينه­ سازي آموزش و سياست گذاري آموزشي مبتني بر بهترين شواهد در دانشگاه

G3. استقرار نظام تضمين كيفيت آموزش در سطح دانشگاه

G4.سامان­دهي توسعه­ ي برنامه­ هاي آموزشي جديد و بازنگري برنامه ­هاي آموزشي در حال اجرا

G5.گسترش هدف­منددوره­ هاي توان­مندسازي آموزشي در دو سطح سازماني و فردي

G6. گسترش فعاليت­ هاي بين­ المللي و منطقه­ اي مركز و تبديل آن به مركز مشاور مراكز آموزش عالي علوم پزشكي در سطح منطقه

G7.ارتقاي كمي و كيفي نشر فعاليت­ هاي نوآورانه آموزشي

G8.افزايش طرح­ هاي توسعه ­اي آموزش و پژوهش ­هاي آموزشي در سطح دانشگاه

G9.گسترش فعاليت­ هاي دانشجويي در حوزه آموزش پزشكي

G10.ارتقاي كمي و كيفي به­ كارگيري شبيه­ سازي در حوزه­ي آموزش دانشگاه   


راهبردها


افزايش كمي و كيفي توان كارشناسي گروه ها/دانشكده ها در حوزه توسعه اموزش پزشكي

افزايش توان ارائه ي مشاوره مركز و دفاتر توسعه آموزش به گروه هاي آموزشي و دانشكده ها

پايش و نظارت مستمر بر روند اجراي شيوه نامه هاي ارزشيابي دوره هاي آموزشي در دانشكده هاي تابع

توان­مند سازي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي در زمينه ي ارزشيابي دوره ها، فراگيران و اعضاي هيات علمي

جهت دهي بازنگري برنامه­ هاي درسي داير با توجه به رويكرد برنامه ريزي مبتني بر توان­مندي

تاكيد بر طراحي و ارائه­ ي برنامه ­ي درسي پس از انجام گام نيازسنجي، براي كنترل توسعه­ ي كمي برنامه­ هاي درسي

هدف­ گذاري صحيح دوره ­هاي توان­مندسازي(مدرس، دانشور و ليدر آموزشي)

تنوع بخشي به روش­ هاي توان­مندسازي و محيط­ هاي يادگيري به ويژه در بعد مجازي­ سازي

گسترش دامنه فعاليت­ هاي توان­مندسازي به دستياران و دانشجويان

همكاري با معاونت بين ­الملل دانشگاه براي توسعه­ ي همكاري­ هاي بين المللي

راه اندازي وب سايت انگليسي مركز و فراهم آوردن امكان معرفي پتانسيل­ هاي مركز براي همكاري­ هاي ملي و بين المللي

پايش و ارائه­ ي راهكار براي بهبود، تسهيل و تسريع روند ارسال، بررسي و تصويب طرح­ هاي توسعه­ اي

تلاش براي افزايش بودجه­ ي اختصاص داده شده به طرح­ هاي توسعه­ اي

پيگيري راه اندازي مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي

بازنگري در آيين­ نامه جشنواره آموزشي با رويكرد تقويت احساس مشاركت اعضاي هيات علمي

افزايش حمايت از دانشجويان فعال در عرصه طرح­ هاي توسعه آموزشي و پژوهش­ هاي آموزشي

تربيت و استانداردسازي بيمارنمايان به منظور افزايش توانايي پاسخ­گويي به نيازهاي روزافزون گروه ­هاي آموزشي

تقويت ارتباط دفتر بيماران استاندارد شده با گروه­ هاي آموزشي

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved