پنچ شنبه 16 مرداد ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
انتشارات » كتابها » كتابها

كتابها

                                                                
                   اصول و روش هاي ارزيابي فراگيران در علوم پزشكي  
                                                       

                                                  تاليف دكتر محمد جليلي، دكتر سارا مرتاض­هجري، دكتر رقيه گندمكار و دكتر
                                                    محبوبه خباز مافي نژاد
                                                    انتشارات: فرهنگستان علوم
                                                    سال نشر:1396


                  آموزش در راندهاي باليني:خود آموزي سودمند و...
                  ترجمه علي اكبر زينالو، محمود محمدي
                  انتشارات:حيان، ابا صالح
                  سال نشر:1382  


                    استانداردسازي ارزشيابي دانشجو:معرفي دو نظريه كلاسيك و نوين 
                    دكتر احمد صبوري كاشاني
                    انتشارات: تهران صدا
                    سال نشر:1383
                  

                  
                 تعيين حد نصاب قبولي آزمون
                 دكتر محمد جليلي،دكتر سارا مرتاض هجري
                  انتشارات آرتين طب
                 سال نشر:1392 
              
                 
چگونه در همايش هاي علمي سخنراني كنيم
                  دكتر محمود محمدي، پانته آ پدرام
                  انتشارات جامعه نگر؛ سالمي
                  سال نشر:۱۳۸۲
                
               راهنماي جامع پژوهش در آموزش پزشكي
               گروه مولفان مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 
               انتشارات آشيان 
               سال نشر :1389
                    
                                راهنماي عملي ارزشيابي برنامه 
        
    دكتر عظيم ميرزازاده،دكتر رقيه گندم كار
                انتشارات تيمورزاده
                سال نشر:1392  


                  راهنماي يادگيري:آماده سازي و كاربرد آن درآموزش پزشكي
             دكتر محمد شريعتي–دكتر علي دادگري
                انتشارات حيان-اباصالح
                سال نشر:1386                 
                
طراحي،كاربرد و تحليل پژوهش هاي كيفي...
                دكتر محمد شريعتي، علي دادگري
                انتشارات حيان؛ اباصالح
                سال نشر: 1387 


         
     
                     طراحي كارگاه آموزشي 
                    دكتر زهرا سادات مشكاني
                    انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران 
                     سال نشر:1385


              
                
فرآيند آموزش در علوم پزشكي
                گروه نويسندگان :زهره خاكبازان–دكتر سيد منصور رضوي
                دكتر علي اكبر زينالو–ثريا سهيلي–دكتر ميترا قريب
                دكتر زهرا سادات مشكاني–دكتر محمود محمدي
                 سال نشر:1384
              
مديريت مبتني بر رسالت از تئوري تا عمل              
              دكتر آئين محمدي، دكتر ريتا مجتهدزاده
                 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران
                 سال نشر:1388 


                   
يادگيري مبتني بر تيم در آموزش علوم پزشكي               
                   مريم عليزاده، دكتر عظيم ميرزازاده، دكتر غلامرضا حسن زاده 
                   انتشارات ابن سينا
                   سال نشر:1393

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved