سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
انتشارات » مقالات » مقالات فارسي

مقالات فارسي در زمينه آموزش علوم پزشكي

1392/10/18
۱۳۹۴:

عظيم ميرزازاده،رقيه گندمكار*،هومن شهسواري،رضا شريعت محرري،نيكو نيك نفس ،ماندانا شيرازي،فرزاد فاتحي،شروين خرازي،سپند رياضي. به كارگيري استانداردهاي اعتبار بخشي در يك فرآيند خود ارزشيابي: تجربه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران. مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد،1394،10(4)،340-351


جمالي، رايكا.
بررسي ميزان رضايتمندي و مهارت دستياران سال سوم بيماري هاي داخلي در برنامه آموزش آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني با استفاده از مولاژ معده تهيه شده در بيمارستان سينا.گام هاي توسعه در آموزش پزشكي.1394، 12(2)،ص.407-412گندمكار، رقيه؛ ميرزازاده، عظيم؛ صديق پور، ليلا؛ جليلي، محمد؛ صفري، مژگان؛ اميني، بتول.تدوين آيين نامه نظام جامع ارزشيابي دوره هاي آموزشي: گامي در راستاي نظام مند نمودن فعاليت هاي ارزشيابي برنامه در دانشگاه علوم پزشكي تهران. گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،۱۳۹۴،   ۱۲(۱)، ص.۱۱۱-۱۱۸.مرتاض هجري، سارا؛ ميرزازاده، عظيم؛ جليلي، محمد؛ عمادي كوچك، حميد.استفاده از نمره ديسيپليني تجمعي در بلوك هاي ادغام يافته براي جلوگيري از حذف دروس.گام هاي توسعه در آموزش پزشكي،مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،1394؛12(1)، ص17-10.


 ۱۳۹۳:

  مرتاض هجري، سارا؛ خباز مافي نژاد، محبوبه؛ جليلي، محمد.پاسخ حدسي در سوالات چندگزينه‌اي: چالشها و راه‌كارها. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1393؛ 14(7).ص. 594 تا604

 


  مرتاض هجري، سارا، گندمكار، رقيه؛ ميرزازاده، عظيم؛ شيرازي، ماندانا؛ حسين نژاد،هومان؛ جليلي، محمد.گزارش شركت در چهل و يكمين همايش بين المللي انجمن آموزش پزشكي اروپا. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1393؛ 14( (8ص. 748-750


۱۳۹۲:

اعلا، مريم؛ پيماني، مريم؛ قريب، ميترا. ياددهي و يادگيري در گروه هاي كوچك.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1392. دوره 13،شماره 1،ص.72-83

     


 

 حسن زاده، غلامرضا؛ ابوالحسني، فريد؛ ميرزازاده، عظيم؛ عليزاده، مريم.يادگيري مبتني بر تيم؛ شيوه‌اي نوين در آموزش برنامه‌هاي ادغام يافته پزشكي: تجربه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1392.دوره 13, شماره 7 .ص.601-610

 


 

 ۱۳۹۱:

 جليلي محمد،مرتاض هجري، سارا.مقايسه نمره حدنصاب و ميزان قبولي شركت كنندگان در آزمون عيني ساختارمندباليني با استفاده از چهار روش مختلف تعيين استاندارد: نمره ثابت، آنگوف،رگرسيون مرزي و كوهن.مجله گام‌هاي توسعه در آموزش پزشكي 1391؛ ص: 77 - 84 .صبوري كاشاني، احمد؛ فعال استاد زر؛ كريمي مونقي، حسين؛ قريب، ميترا.ميزان گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان پزشكي در دومقطع علوم پايه و پيش‌كارورزي. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي. 1391.دوره 12, شماره 10 .ص.778-785

۱۳۹۰:

 گندم كار، رقيه؛ صلصالي،مهوش؛ ميرزازاده، عظيم.عوامل مؤثر بر آموزش پزشكي در محيط باليني: تجارب اعضاي هيأت‌علمي باليني. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1390.دوره 11،شماره 3.ص.279-290لطيفي، معصومه؛ شبان، مرضيه؛ نيكبخت نصرآبادي، عليرضا؛ مهران،عباس؛ پارسا يكتا، زهره.تأثير ارزشيابي باليني به روش پوشه كار بر ميزان مهارت‌هاي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري.مجله آموزش در علوم پزشكي.1390.دوره 11،شماره 4.ص.368-381


 مجتهدزاده، ريتا؛ محمدي، آيين؛ امامي، امير حسين. طراحي آموزشي، اجرا و ارزشيابي يك سيستم يادگيري الكترونيكي، تجربه‌اي در دانشگاه علوم پزشكي تهران.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1390.دوره 11،شماره4.ص.348-359


 
مرتاض هجري،سارا؛جليلي، محمد؛ لباف علي.تعيين نمره حد نصاب قبولي آزمون عيني ساختارمند باليني به روش انگوف و ارزيابي تأثير بحث و بررسي نمرات واقعي.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي. 1390.ص. 885 تا 894 

 

 منزوي، عباس؛ صديق پور، ليلا؛ جعفري، سجاد؛ صاح، نرگس؛ خرازي فرد، محمد جواد.نظر دانشجويان باليني دندانپزشكي در مورد عوامل مؤثر بركيفيت سخنراني در كلاس‌هاي نظري.مجله ايراني در علوم پزشكي.1390. دوره 11، شماره 7.ص.832-841


۱۳۸۹:

ذوالفقاري، ميترا؛ نگارنده، رضا؛ احمدي، فضل اله. اثربخشي سيستم آموزش الكترونيكيتركيبي در آموزش دانشجويانپرستاري و مامايي دانشگاهعلوم پزشكي تهران
. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1389،دوره 10, شماره 4 .ص.398-409


  رضوي،سيد منصور؛ سلامتي،پيمان؛ شاهقلي،الهام؛ تاج هنرمند، ملك؛ نادري، فريبا؛ رهبري منش، علي اكبر؛ آل حسين، مهدي؛ علي زاده طاهري، پيمانه؛ مير اسكندري، سيد محمد؛ خسرو شاهي، ناهيد.تأثير مركز آموزش مهارت‌هاي باليني بر ارتقاي يادگيري مهارت‌ها در كارورزان پزشكي.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1389.دوره 10،شماره4.ص.430-438


۱۳۸۸:

 قريب، ميترا؛ ربيعيان، مصطفي؛ صلصالي،مهوش؛ حاجي زاده،ابراهيم؛ صبوري كاشاني، احمد؛ خلخالي. مهارت‌هاي تفكر انتقادي و گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان ترم اول و آخر مديريت خدمات بهداشتي- درماني.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1388.دوره 9،شماره2،ص.125-135


۱۳۸۶:
مجتهدزاده، ريتا؛ محمدي، آيين. طراحي ابزار بررسي وضعيت آموزشي مراكز ارائه‌دهنده رشته پرستاري در ايران و رتبه‌بندي آنها در سال 1383.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي. 1386.دوره 7, شماره 1 .ص.119-127

 


  ذوالفقاري، ميترا؛ مهرداد، ندا؛ پارسا يكتا، زهره؛ سلماني باروق، نسرين؛ بحراني، ناصر.تأثير دو روش آموزش الكترونيك و سخنراني بر يادگيري درس بهداشت مادر و كودك دانشجويان پرستاري . مجله آموزش در علوم پزشكي. 1386.دوره 7،شماره 1.ص.31-39


 
۱۳۸۳:

 شيرازي، ماندانا؛ زينالو، علي اكبر، علا الديني. نيازهاي آموزشي جراحان عمومي ‌در برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي تهران از ديدگاه شركت كنندگان . مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1383،دوره 4، شماره1.ص.31-36    ميرزازاده، عظيم؛ توكلي، سامان، يزداني، كامران؛ تاج، مهشيد. اعتباربخشي: راهكاري براي تضمين و ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1383.ص.105-116۱۳۸۱:
  توكلي، محمد؛ خورگامي، ژامك؛ دانايي، گودرز؛ دماري، بهزاد؛ شريفي رايني، عليرضا.تعيين راهكارهاي افزايش حضور مؤثر آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي.مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.1381.دوره 1.ص.54-55


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved