سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
درباره ما » خودارزيابي

خود ارزيابي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1392 بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي مراكز مطالعات نوبت دوم (1391)

1393/09/25

مراكز مطالعات و توسعه آموزش به عنوان متولي توسعه آموزش در دانشگاههاي علوم پزشكي به منظور بهبود كيفيت فعاليت‌هايشان نياز به ارزشيابي دارند. تاكنون معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به يك دوره رتبه‌بندي مراكز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در سال ۱۳۸۷ و دو دوره اعتباربخشي آن در سال‌هاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ نموده است. اگر چه وضعيت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران در رتبه‌بندي و اعتباربخشي‌هاي انجام شده درخشان بوده است، ولي به عنوان يكي از مراكز با سابقه در سطح كشور و پيشگام امر توسعه آموزش در درون و بيرون دانشگاه، در طول دوران فعاليت خود با چالشها و مشكلاتي مواجه بوده و هست. از اينرو، مسؤولان و مديران مركز تصميم گرفتند در يك فرايند ارزشيابي دروني به بررسي وضعيت موجود شامل نقاط قوت و ضعف مركز و تهديدها و فرصت‌هاي موجود بپردازند و راهكارهايي را براي بهبود و ارتقاي كيفيت آن ارايه دهند.

كار گروهي متشكل از افراد با سابقه فعاليت‌ اجرايي در مركز مطالعات دانشگاه شامل مديران و كارشناسان مسئول واحدها و همچنين افراد با سابقه فعاليت‌ علمي و اجرايي در زمينه ارزشيابي تشكيل شد. استانداردهاي اعتباربخشي مراكز مطالعات اعلام شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال ۱۳۹۱ مبناي ارزشيابي قرار گرفت. علاوه بر اين، به منظور اجتناب از محدود شدن در قالب استانداردهاي كشوري، نقشه جامع علمي دانشگاه در حوزه آموزش نيز به عنوان مبنايي براي استخراج استانداردهاي جديد قرار گرفت.

در مرحله بعد مديران واحدها به تكميل اطلاعات واحد مربوط بر اساس چك ليست تهيه شده توسط كار گروه پرداختند. به اين صورت كه نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصتهاي موجود در مورد هر استاندارد را به صورت توصيفي تعيين مي‌كردند و در نهايت راهكارهاي ارتقاي كيفيت براي هر استاندارد را پيشنهاد مي‌كردند. سپس اطلاعات جمع‌آوري شده در كارگاهي يك روزه با حضور متخصصان و كارشناسان آموزش پزشكي، نمايندگاني از دانشجويان مقطع دكتراي آموزش پزشكي و اعضاي كارگروه ارزشيابي مورد بحث، بررسي و اصلاح قرار گرفت. اطلاعات جمع‌آوري شده در قالب مدل SWOT به تفكيك هر حيطه كد بندي و دسته‌بندي شد.

در نهايت مركز مطالعات دانشگاه بر اساس 51 استاندارد (39 استاندارد كشوري و 12 استاندارد دانشگاهي) و در 6 حيطه حاكميت و رهبري، برنامه‌ريزي آموزشي، رشد و بالندگي اعضاي هيات علمي، ارزشيابي، پژوهش در آموزش (و دانش­ پژوهي) و بيمار استاندارد شده مورد ارزشيابي قرار گرفت. بر اساس نتايج 84 مورد نقاط قوت، 87 مورد نقاط ضعف، 13 مورد فرصت و 13 مورد تهديد گزارش شد. همچنين 99 راهكار به منظور ارتقاي كيفيت مركز بر اساس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدها پيشنهاد شد

از مهم­ترين مزاياي ارزشيابي حاضر اين است كه در يك فرايند ارزشيابي دروني به بررسي عملكرد مركز مطالعات و توسعه آموزش پرداخته است. بدين ترتيب دست‌اندركاران به دنبال پايش عملكرد خود و اصلاح آن بودند. به طوري كه فهرست طويلي از راهكارهاي ارتقاي كيفيت در حيطه‌هاي مورد ارزشيابي پيشنهاد شد كه در ادامه مديران واحدهاي مركز برنامه عملياتي سال 1393 واحد مربوط را بر اساس راهكارهاي پيشنهادي تنظيم كردند. علاوه بر اين، برنامه راهبردي مركز نيز در حال بازنگري بر اساس نتايج ارزشيابي انجام شده است.      

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved