سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد ارزشيابي و اعتباربخشي » نظام جامع ارزشيابي

1393/12/16

 به منظور ايجاد سيستم جامع ارزشيابي در كل دانشگاه علوم پزشكي تهران در سه حوزه ارزشيابي دوره، فراگير و هيئت علمي، آيين نامه هاي مرتبط، با برگزاري جلسات متعدد و حضور صاحبنظران حوزه ارزشيابي در واحد تدوين گرديد. پس از دريافت نقطه نظرات معاونان آموزشي دانشكده ها و اعمال آن، آيين نامه هاي نهايي شده پس از طرح و بررسي در شوراي آموزشي دانشگاه تصويب و به دانشكده ها جهت تنظيم شيوه نامه ابلاغ شد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved