شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » فعاليت ها

فعاليت ها

1394/04/10
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران از زمان تاسيس در سال ۱۳۷۴ تا كنون دوره هاي آموزشي مختلفي را برگزار كرده است. در حال حاضر مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي تابعه دوره ها و كارگاه هاي آموزشي زير را برگزار مي كنند:


جهت مشاهده تقويم واحد توان مند سازي در سال ۱۳۹۸ اينجا كليك كنيد.


اين دوره شامل مجموعه اي از كارگاه هاي ضروري دربرگيرنده مهارت هاي تدريس و ارزيابي پايه است كه براي كليه اعضاي هيأت علمي كه بعد از اسفند ماه ۸۸ به عضويت هيات علمي دانشگاه درآمده اند و در مرتبه استادياري هستندبرگزار مي گردد و از ابتداي سال ۹۳ جايگزين دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي (دوره فلوشيپ آموزش پزشكي)‌ شده است. انتظار مي رود تمامي اعضاي هيات علمي در اين زمينه تسلط علمي اوليه و تبحر عملي لازم را كسب نمايند.


اين دوره شامل مجموعه­اي از كارگاه­هاي به هم پيوسته در مورد موضوعات اصلي آموزش پزشكي نظير اصول ياددهي-يادگيري، روش­هاي آموزشي، روش­هاي ارزيابي فراگيران، برنامه ­ريزي آموزشي و ارزشيابي دوره­هاي آموزشي و در نهايت ليدرشيپ آموزشي است كه تلاش مي­كند تا هر يك از اين موضوعات را به شيوه­اي تعاملي و كاربردي براي اعضاي هيات علمي در۶روز مداوم يا متناوب ارائه دهد.

برنامه مناظره علمي


يكي از روش هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي كه مي تواند به تغيير ديدگاه نسبت به موضوعات آموزش پزشكي شود، تصميم گيري مبتني بر شواهد را تقويت كند و منجر به نگاه چند بعدي و چند جانبه به موضوعات آموزش پزشكي شود، روش مناظره ساختارمند است. اين برنامه با هدف تنوع بخشي به برنامه هاي توانمندسازي و تقويت بازانديشي بر فرايند ياددهي- يادگيري طراحي شده است.


مشاهده آموزش همتايان (ماه)


برنامه "مشاهده آموزش همتايان" (ماه) در چارچوب نظام جامع توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه (مصوب شوراي دانشگاه) طراحي شده است و هدف آن ارتقاي توانمندي تدريس در محيط هاي مختلف آموزشي از طريق حضور يك هيات علمي مجرب است.


اين كارگاه ها در راستاي افزايش دانش و مهارت آموزشي اعضاي هيات علمي در يك موضوع خاص آموزشي در طول سال توسط واحد توان مند سازي مدرسين با همكاري ساير واحد ها، مراكز و معاونت ها برگزار مي شود.اين دوره براي اعضاي هيات علمي جديد(كمتر از دو سال سابقه كار)، با هدف آشنا سازي با مقررات دانشگاه، فرصت هاي آموزشي و پژوهشي، همچنين تسهيلات قابل ارائه به ايشان در دو روز متناوب برگزار مي گردد.


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved