سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » فعاليت ها

فعاليت ها

1394/04/10
مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران از زمان تاسيس در سال ۱۳۷۴ تا كنون دوره هاي آموزشي مختلفي را برگزار كرده است. در حال حاضر مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي تابعه دوره ها و كارگاه هاي آموزشي زير را برگزار مي كنند:


جهت مشاهده تقويم واحد توان مند سازي در سال ۱۳۹۹ اينجا كليك كنيد.


اين دوره شامل مجموعه اي از كارگاه هاي ضروري دربرگيرنده مهارت هاي تدريس و ارزيابي پايه است كه براي كليه اعضاي هيأت علمي كه بعد از اسفند ماه ۸۸ به عضويت هيات علمي دانشگاه درآمده اند و در مرتبه استادياري هستندبرگزار مي گردد و از ابتداي سال ۹۳ جايگزين دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي (دوره فلوشيپ آموزش پزشكي)‌ شده است. انتظار مي رود تمامي اعضاي هيات علمي در اين زمينه تسلط علمي اوليه و تبحر عملي لازم را كسب نمايند.


مشاهده آموزش همتايان (ماه)


برنامه "مشاهده آموزش همتايان" (ماه) در چارچوب نظام جامع توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه (مصوب شوراي دانشگاه) طراحي شده است و هدف آن ارتقاي توانمندي تدريس در محيط هاي مختلف آموزشي از طريق حضور يك هيات علمي مجرب است.


اين كارگاه ها در راستاي افزايش دانش و مهارت آموزشي اعضاي هيات علمي در يك موضوع خاص آموزشي در طول سال توسط واحد توان مند سازي مدرسين با همكاري ساير واحد ها، مراكز و معاونت ها برگزار مي شود.
© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved