جمعه 1 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » مشاهده آموزش همتايان (ماه)
برنامه "مشاهده آموزش همتايان" (ماه) در چارچوب نظام جامع توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه (مصوب شوراي دانشگاه) طراحي شده است و هدف آن ارتقاي توانمندي تدريس در محيط هاي مختلف آموزشي از طريق حضور يك هيات علمي مجرب است.
قسمت اول فرم را تكميل كنيد و به دفتر توسعه آموزش دانشكده يا بيمارستان خود ارسال نماييد.
توجه كنيد كه انتخاب مشاهده‌گر بر اساس نظر خود هيات علمي مي‌تواند خارج از رشته تخصصي وي باشد.
1 2

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved