جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي » مشاهده آموزش همتايان (ماه)
برنامه "مشاهده آموزش همتايان" (ماه) در چارچوب نظام جامع توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه (مصوب شوراي دانشگاه) طراحي شده است و هدف آن ارتقاي توانمندي تدريس در محيط هاي مختلف آموزشي از طريق حضور يك هيات علمي مجرب است.
هر جلسه مشاهده يك امتياز توانمندسازي آموزشي تا سقف سه امتياز در سال و 10 امتياز در كل مي باشد لازم به ذكر است فرم هاي مربوط به انجام مشاهده همتايان جهت دريافت گواهي در همان سال به مركز مطالعات و توسعه آموزش ارسال گردد.
توجه كنيد كه انتخاب مشاهده‌گر بر اساس نظر خود هيات علمي مي‌تواند خارج از رشته تخصصي وي باشد.
قسمت اول فرم را تكميل كنيد و به دفتر توسعه آموزش دانشكده يا بيمارستان خود ارسال نماييد. بعد مشاهده جلسه مربوطه، قسمت دوم و سوم اين فرم را تكميل و از طريق اتوماسيون به مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش ارسال نماييد.
شماره تماس: 88955016 داخلي( 301،302) آدرس ايميل: edcworkshops@tums.ac.ir

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved