شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » مشاهده آموزش همتايان (ماه) » معرفي برنامه

معرفي برنامه

مقدمه

يكي از وظايف دانشگاه‌هاي علوم پزشكي توانمند نمودن اعضاي هيات علمي به منظور ايفاي نقش معلمي ايشان است. از فعاليت‌هايي كه در اين راستا طي سال‌هاي اخير در دانشگاه علوم پزشكي تهران به كار گرفته مي‌شود، برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي در قالب دوره‌هاي متنوع است.

هر چند برگزاري اين دوره‌ها مي‌تواند در آشنايي اعضاي هيات علمي با مهارت‌هاي تدريس و توانمندي در آن موثر باشد، ولي شواهد موجود از آموزش و توانمندسازي اين افراد در سطح فردي حمايت مي‌كند. يكي از راه‌هاي موفق و موثر استفاده از ظرفيت‌ها و تجربيات خود اعضاي هيات علمي است. به اين معنا كه مدرسان با تجربه و موفق در امر تدريس مي‌توانند موجب رشد و ارتقاي حرفه‌اي همكاران خود شوند. امروزه مشاهده تدريس توسط همگنان به عنوان يكي از اجزاي برنامههاي توانمندسازي يا ارزشيابي اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هاي مختلف دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در راستاي برنامه جامع توانمندسازي اساتيد، توجه به مشاهده تدريس توسط همگنان را مورد توجه قرار داده است. برنامه جامع توانمندسازي
كه در تاريخ 18 تير 94 در يازدهمين نشست دور چهارم شوراي دانشگاه مصوب شد، با هدف ارتقاي توانمندي اعضاي هيأت علمي و به روز رساني توانايي‌هاي ايشان در جهت تقويت يادگيري فراگيران و تدريس اثربخش‌تر، پشتيباني و تقويت فعاليت‌هاي پژوهشي/دانش‌پژوهي اعضاي هيأت علمي دانشگاه، ارتقاي توانمندي اعضاي هيأت علمي براي برنامه‌ريزي، رهبري و مديريت فعاليت‌هاي آكادميك طراحي شده است
 

مشاهده آموزش همتايان (Peer Observation of Teaching) عبارت است از حضور يك همكار متبحر در محيط آموزشي يك عضو هيات علمي و مشاهده عملكرد آموزشي وي همراه با ارائه بازخورد مناسب. بنابراين مشاهده تدريس توسط همگنان، امكان ارائه بازخورد تكويني (formativeو سازنده براي رشد و توسعه توانمندي‌هاي تدريس در عضو هيات علمي را فراهم مي‌آورد و شكل‌گيري بازانديشي (reflectionو تامل در فرايندهاي تدريس را تسهيل مي‌كند.

هدف اين برنامه كه در دي ماه 1394 مورد تصويب شوراي آموزشي دانشگاه قرار گرفته است، تعيين نحوه اجراي مشاهده تدريس توسط همگنان به صورت شفاف به منظور استقرار و عملياتي شدن آن در سطح دانشگاه به منظور توانمندسازي اعضاي هيات علمي در امر تدريس است.

اهداف برنامه

آگاهي از نقاط ضعف و قوت تدريس از ديدگاه همكاران
ايجاد انگيزه در اعضاي هيات علمي براي بهبود فرآيند تدريس
ارتقاي توانمندي تدريس اعضاي هيات علمي به دنبال دريافت بازخورد
فرصتي براي استفاده از تجربيات ساير اعضاي هيات علمي در خصوص شيوه هاي آموزش و سنجش

ويژگي هاي برنامه

متولي استقرار برنامه مشاهده آموزش همتايان، واحد توانمندسازي مركز مطالعات دانشگاه با كمك دفاتر توسعه آموزش دانشكده‌ها است.
شركت در برنامه مشاهده آموزش همتايان به صورت اختياري انجام مي‌شود. هر يك از اعضاي هيات علمي كه علاقه‌مند باشند، مي‌توانند وارد برنامه مشاهده توسط همگنان شوند.
انتخاب مشاهده‌گر بر اساس نظر خود هيات علمي و از ميان فهرست موجود صورت مي‌گيرد كه مي‌تواند خارج از رشته تخصصي يا دانشكده محل كار وي باشد.
مشاهده‌گر با هماهنگي قبلي در جلسه آموزشي همكار خود حضور مي‌يابد و بر اساس فرم مشخصي كه براي ارائه بازخورد تدوين شده است، نتيجه مشاهدات خود در مورد وضعيت تدريس را به صورت مكتوب و شفاهي در اختيار وي قرار مي‌دهد.
منظور از جلسه آموزشي، جلسه اي است كه با اطلاع قبلي فراگيران طي حداقل يك ساعت برگزار مي‌شود. محيطي كه در آن تدريس مورد مشاهده قرار مي‌گيرد مي‌تواند انواع محيط‌هاي آموزشي شامل كلاس درس، تسهيل در گروه كوچك، آموزش در آزمايشگاه، آموزش در اتاق عمل، راند باليني، آموزش درمانگاهي و ... باشد
استفاده از نتايج اين روش به صورت سازنده خواهد بود. به بيان ديگر براي تصميم‌گيري‌هاي مرتبط (نظير ترفيع يا ارتقاي مرتبه هيأت علمي) مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و صرفاً با روش‌مندي صحيح به عضو هيأت علمي بازخورد داده مي‌شود.
فرم تكميل شده و موارد مورد بحث بين استاد و مشاهده‌گر نزد ايشان باقي مي‌ماند و تحويل دفتر توسعه آموزش يا مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه نمي‌شود.

 


 

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved