شنبه 14 تیر ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » مشاهده آموزش همتايان (ماه) » معرفي برنامه

معرفي برنامه

مقدمه


يكي از وظايف دانشگاه‌هاي علوم پزشكي توانمند نمودن اعضاي هيات علمي به منظور ايفاي نقش معلمي ايشان است. از فعاليت‌هايي كه در اين راستا طي سال‌هاي اخير در دانشگاه علوم پزشكي تهران به كار گرفته مي‌شود، برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي اعضاي هيات علمي در قالب دوره‌هاي متنوع است.


هر چند برگزاري اين دوره‌ها مي‌تواند در آشنايي اعضاي هيات علمي با مهارت‌هاي تدريس و توانمندي در آن موثر باشد، ولي شواهد موجود از آموزش و توانمندسازي اين افراد در سطح فردي حمايت مي‌كند. يكي از راه‌هاي موفق و موثر استفاده از ظرفيت‌ها و تجربيات خود اعضاي هيات علمي است. به اين معنا كه مدرسان با تجربه و موفق در امر تدريس مي‌توانند موجب رشد و ارتقاي حرفه‌اي همكاران خود شوند. امروزه مشاهده تدريس توسط همگنان به عنوان يكي از اجزاي برنامههاي توانمندسازي يا ارزشيابي اعضاي هيات علمي در دانشگاه‌هاي مختلف دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مشاهده آموزش همتايان عبارت است از حضور يك همكار متبحر در محيط آموزشي يك عضو هيات علمي و مشاهده عملكرد آموزشي وي همراه با ارائه بازخورد مناسب. بنابراين مشاهده آموزش همتايان، امكان ارائه بازخورد تكويني و سازنده براي رشد و توسعه توانمندي‌هاي تدريس در عضو هيات علمي را فراهم مي‌آورد و شكل‌گيري بازانديشي و تامل در فرايندهاي تدريس را تسهيل مي‌كند.


هدف اين برنامه، تعيين نحوه اجراي مشاهده آموزش همتايان به صورت شفاف به منظور استقرار و عملياتي شدن آن در سطح دانشگاه به منظور توانمندسازي اعضاي هيات علمي در امر تدريس است.


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved