شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » مشاهده آموزش همتايان (ماه) » عوامل انگيزشي شركت در برنامه

عوامل انگيزشي شركت در برنامه

براي اعضاي هيات علمي كه كلاس درسشان مورد مشاهده قرار گرفته است، توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي‌شود و امتيازات زير در نظر گرفته مي‌شود:

  • تعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت­هاي مشابه در سيستم شعاع
  • محاسبه به عنوان فعاليت‌هاي توانمندسازي داراي امتياز در ارتقاي علمي بر اساس بند 2 برنامه جامع توانمندسازي (هر جلسه مشاهده يك امتياز تا سقف سه امتياز در سال و 10 امتياز در كل)
  •  معادل‌سازي با تكليف كارگاههاي آموزشي مهارت‌هاي پايه به صورت متناظر

 


براي مشاهده‌گران توسط مركز مطالعات گواهي صادر مي‌شود و به منظور جبران مشاركت ايشان موارد زير در نظر گرفته مي‌شود:

 

  • تعيين امتياز قابل مقايسه با فعاليت­هاي مشابه در سيستم شعاع
  • معادل‌سازي با فعاليت هاي توانمندسازي داراي امتياز در ارتقاي مرتبه علمي مطابق تبصره سوم بند 2 برنامه جامع توان‌مندسازي (اين امتياز بدون سقف و با تاييد مركز مطالعات خواهد بود).

 


در ضمن با استقرار برنامه مركز مطالعات نسبت به پيشنهاد ساير موارد تشويقي اقدام خواهد كرد.

 

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved