شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » مشاهده آموزش همتايان (ماه) » جزئيات اجراي برنامه

جزئيات اجراي برنامه

1. درخواست شركت در برنامه

 عضو هيات علمي كه خواهان شركت در برنامه است، قسمت اول فرم درخواست را تكميل كرده و به دفتر توسعه آموزش دانشكده/بيمارستان مربوط ارسال مي‌نمايد. به منظور سهولت كار لازم است كه وي حداقل دو تاريخ پيشنهادي كلاس‌ خود را براي مشاهده ذكر كند و همچنين در صورت تمايل مي‌تواند از فهرست مشاهده‌گران حداكثر دو نفر را براي فرايند مشاهده پيشنهاد دهد. مشاهده‌گران از بين منتخبان جشنواره آموزشي ابن سينا، حائزين رتبه‌هاي برتر در ارزشيابي يا هيات علمي شاخص در تدريس موفق و موثر انتخاب و براي شركت در اين برنامه توجيه شده‌اند
نكته: انتخاب مشاهده‌گر بر اساس نظر خود هيات علمي مي‌تواند خارج از رشته تخصصي وي باشد.

2. بررسي درخواست و انجام هماهنگي
دفتر توسعه آموزش دانشكده/بيمارستان پس از هماهنگي با مشاهده‌گر مربوطه طي حداكثر يك هفته طبق قسمت دوم فرم به درخواست پاسخ مي‌دهد. به اين ترتيب زمان و مكان جلسه مشاهده تنظيم شده و به اطلاع طرفين مي‌رسد.
نكته: توصيه مي‌شود كه قبل از جلسه مشاهده، استاد و مشاهده‌گر با يكديگر ملاقات كرده، در مورد وظايف يكديگر هماهنگي ‌كنند و بر سر مسائلي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد و همچنين معيارهاي ارزشيابي توافق نمايند. همچنين بهتر است مشاهده‌گر با استفاده از طرح درس استاد از قبل مرور كند كه قرار است سر چه كلاسي با چه محتوا و چه اهداف و چه تعداد دانشجويي برود.

3. مشاهده تدريس
فرايند مشاهده به صورت حضوري انجام مي‌شود. استاد مشاهده‌گر جهت بررسي فرآيند تدريس شخصاً در محيط آموزش حضور مي‌يابد. فرم‌ براي مشاهده تدريس توسط همگنان به تفكيك سخنراني، گروه كوچك، كلاس عملي، جلسه باليني و اتاق عمل تهيه شده است و براي تكميل در اختيار مشاهده‌گران قرار مي گيرد (فرم هاي مشاهده ۱ تا ۵).
نكته 1از آنجا كه حضور مشاهده‌گر ممكن است باعث ابهام ذهني دانشجويان گردد، بهتر است در ابتداي جلسه اطلاع‌رساني لازم به دانشجويان توسط مدرس كلاس صورت ‌گيرد.
نكته 2: مشاهده در كلاس تنها محدود به فعاليت و رفتار استاد نمي‌شود. مشاهده‌گر مي‌تواند رفتار دانشجويان را نيز مورد مشاهده قرار دهد. مثلاً اينكه آنها خسته شده‌اند يا در كلاس مشاركت دارند، اطلاعات خوبي در مورد نحوه تدريس در اختيار استاد مي‌گذارد. يادداشت برداشتن در ثبت دقيق‌تر اطلاعات و ارائه بازخورد به مشاهده‌گر كمك مي‌كند.
نكته 3مشاهده‌گر بايد متوجه اين موضوع باشد كه روش تدريس هر كس متفاوت است پس نبايد روش تدريس همكارش را با خود مقايسه كند. همچنين نبايد در فرايند تدريس مداخله كند زيرا نمي‌داند كه برنامه و روش كار استاد دقيقا چگونه است و چه كارهايي قرار است انجام دهد.

4. برگزاري جلسه بعد از مشاهده


در اولين فرصت پس از اتمام مشاهدات و طي ملاقاتي حضوري، جلسه بازخورد تشكيل مي‌شود. در اين مرحله، مشاهده‌گر نتايج مشاهدات خود از جمله فرم تكميل شده را در اختيار مدرس قرار داده و به او بازخورد مي‌دهد.
نكته 1: آنچه واقعاً باعث ارتقاي توانمندي استاد مي‌شود، بازخوردهايي است كه دريافت مي‌كند و بر اساس آن بعدا مي‌تواند ديد بهتر و عميق‌تري نسبت به كار خودش داشته باشد. مشاهده‌گر ابتدا بايد نقاط قوت را مرور كند و قسمت‌هايي را كه احتمالاً قابل بهبود است، مشخص كند. بايد از قضاوت، تذكر مستقيم يا ارائه نصيحت پرهيز كند؛ مگر اينكه به درخواست خود مدرس باشد.
نكته 2استفاده از نتايج مشاهده صرفاً به صورت سازنده و در جهت اصلاح و بهبود فرايند تدريسخواهد بود. نتايج اين مشاهدات براي تصميم‌گيري‌هاي مرتبط (نظير ترفيع يا ارتقاي مرتبه هيأت علمي) مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. براي اطمينان از اين امر، فرم تكميل شده و موارد مورد بحث نزد استاد و مشاهده‌گر باقي ميماند.


 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved