چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توان مندسازي مدرسين » مشاهده آموزش همتايان (ماه) » فرم هاي مشاهده

فرم هاي مشاهده

فرم شماره يك: مشاهده حين سخنراني در كلاس درس: Word   PDF

فرم شماره دو: مشاهده حين تسهيل در گروه كوچك: Word   PDF

فرم شماره سه: مشاهده حين كلاس عملي و آموزش در آزمايشگاه: Word   PDF

فرم شماره چهار: مشاهده حين آموزش درمانگاهي و راند باليني: Word   PDF

فرم شماره پنج: مشاهده حين آموزش در اتاق عمل: Word   PDF

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved