دوشنبه 5 آبان ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » مشاهده آموزش همتايان (ماه) » فرم هاي بازخورد برنامه مشاهده آموزش همتايان

فرم هاي بازخورد برنامه مشاهده آموزش همتايان


فرم شماره يك: مشاهده حين سخنراني در كلاس درس: Word   PDF

فرم شماره دو: مشاهده حين تسهيل در گروه كوچك: Word   PDF

فرم شماره سه: مشاهده حين كلاس عملي و آموزش در آزمايشگاه: Word   PDF

فرم شماره چهار: مشاهده حين آموزش درمانگاهي و راند باليني: Word   PDF

فرم شماره پنج: مشاهده آموزش مجازي/تركيبي: Word   PDF

فرم شماره شش: مشاهده حين آموزش در اتاق عمل: Word   PDF

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved