شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي مدرسين » مشاهده آموزش همتايان (ماه) » ارزشيابي برنامه

ارزشيابي برنامه

5. ارائه گزارش توسط مشاهده گر
به منظور پايش و نظارت بر روند اجراي برنامه، مشاهده‌گر گزارش موارد مشاهده شده خود را طبق قسمت سوم فرم به دفتر توسعه آموزش دانشكده ارائه مي‌كند. گزارش‌هاي جمع‌آوري شده از مشاهدهگران هر شش ماه جمع‌بندي و طبق فرمت پيوست تحت عنوان پايش شش ماهه به مركز مطالعات ارسال مي‌شود.
نكته: اين گزارش شامل نام مدرس، نام مشاهده‌گر، تاريخ و نوع جلسه خواهد بود و جزئيات مربوط به مشاهده تدريس و بازخورد در آن ذكر نمي‌شود.

6. صدور گواهي
مركز مطالعات بر اساس گزارش‌هاي دريافتي براي شركت‌كنندگان در برنامه و مشاهد‌ه‌گران گواهي صادر مي‌كند.

7. تكميل فرم نظرسنجي توسط شركت كنندگان در برنامه
از هريك از اعضاي هيات علمي شركت‌كننده در برنامه درخواست مي‌شود فرم نظر‌سنجي مربوطه را تكميل نمايند و نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص اين برنامه ارائه دهند.

8. نظرخواهي از مشاهده گران
هر شش ماه يك بار در جلسه گروه متمركز كه توسط مركز مطالعات برگزار مي‌شود، نظرات گروه مشاهده‌گران جمع‌آوري مي‌شود.


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved