سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد برنامه ريزي آموزشي » معرفي واحد

معرفي واحد برنامه ريزي آموزشي


شناخت مقوله­ ها و پديده ­هاي جهان بدون دريافت معنا و مقصود عنوان اطلاق شده به آنها امكان پذير نبوده و تلاش براي درك عميق مفهوم عنوان انتخاب شده، در واقع پويشي خردمندانه به منظور برقراري ارتباط معنايي با واژه ­هاي منتسب به آن پديده خواهد بود. مقوله ­هاي داراي ساختار حوزه آموزش پزشكي از اين قاعده­­ كلي مستثني نبوده و ارائه تعريفي جامع و روزامد در خصوص هر يك از حيطه­ هاي مطرح در آن، راه را براي شناخت عميق، كشف زواياي پنهان پديده­ مورد نظر و عمل مبتني بر آگاهي و شناخت، هموار مي كند. براي ارائه­ تعريفي جامع و متناسب با مسائل روز براي عبارت برنامه­ ريزي آموزشي نيز، مي­ توان گفت: برنامه­ ريزي آموزشي، طراحي و تدارك تدابيري براي مديريت فرايند ياددهي- يادگيري است كه با بهره ­مندي از مجموعه فعاليت ­ها و اقدام­ هاي سازمان ­يافته، درصدد است توانمندي هايي را در مخاطبان برنامه درسي به­وجود آورد كه ظهور عيني و عملي آنها، تجلي بخش صورت حرفه ­اي حوزه مورد نظر باشد. پيچيدگي اين امر همچنين اهميت نظارت بر روند اتخاذ تدابير براي مديريت فرايند ياددهي- يادگيري در سطح دانشگاه، بسترساز شكل گيري نقش و وظايف واحد برنامه ريزي آموزشي اين مركز است.

اين واحد به عنوان يكي از واحدهاي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، به تأسي از روند غالب در اين مركز و با توجه به نقش نظارتي و مشاوره ­اي آن، در خصوص نظارت بر روند «راه­ اندازي و طراحي برنامه ­هاي درسي رشته ­هاي جديد در دانشگاه»، فعال بوده و اين مهم را با توجه به شيوه نامه مصوب مرتبط و از طريق بررسي كارشناسي برنامه­ هاي درسي و مستندات ارائه شده، ارائه بازخورد، مشاوره و پايش فرايند مـذكـور، جـامـه عمـل مـي ­پوشاند. علاوه بر اين، نظارت و پايش وضعيت موجود شقوق مختلف برنامه ­هاي درسي از سطح كلان و برنامه درسي كشوري تا سطوح خرد و لايه ­هاي مرتبط با طرح دوره ­ها و طرح دروس، به عنوان اهم وظايف اين حيطه، شناخته شده و بدين ترتيب اين وظايف، اين حيطه را از ساير حيطه ­هاي اين مركز، متمايز مي ­سازد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved