دوشنبه 31 شهریور ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد برنامه ريزي آموزشي » مسئول واحد

مسؤولين واحد


                                              دكتر سپند رياضي

                                              مدير واحد برنامه ريزي آموزشي

                                              دكتراي تخصصي برنامه ريزي درسي

                                              شماره تماس: 88954893-88955846 داخلي 304

                                              پست الكترونيك:
 sepand.riazi@gmail.com

                                                     
                                         
   

                                                لي لي بردايي                                               

 
                                               كارشناس واحد برنامه ريزي آموزشي

                                               شماره تماس: 88954893- 88955846 داخلي 308
        
                                               پست الكترونيك:
lilibardaei@gmail.com


                                                
                                                     

                                                 
                                                    
                                                   
                                                     


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved