دوشنبه 5 آبان ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد برنامه ريزي آموزشي » مسئول واحد » مسؤولين واحد » مديران پيشين

مديران پيشين


مديران پيشين:

 

دكتر ثريا سهيلي
           رشته تخصصي: مديريت خدمات بهداشتي درماني
                   گروه آموزشي: پزشكي اجتماعي
           محل خدمت: دانشكده پزشكي

                 سال مديريت: 1379-1378
  

 دكتر اسماعيل شاهسوند
          رشته تخصصي: روانپزشكي
                 گروه آموزشي: روانپزشكي
          محل خدمت: بيمارستان روزبه                
                 
سال مديريت:1381-1379

 

دكتر احمد صبوري كاشاني
        رشته تخصصي: آموزش زبان انگليسي
             محل خدمت: مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه                
             
سال مديريت:1391-1381  
        
 
دكتر شرمين خرازي
        گروه آموزشي: نانو تكنولوژي پزشكي
        محل خدمت: دانشكده فناوري هاي نوين
        سال مديريت: 1394-1392

 دكتر عظيم ميرزازاده 
        مدير محترم وقت مركز
        رشته تخصصي: بيماري هاي داخلي
        گروه آموزشي: داخلي 

        محل خدمت: بيمارستان امام خميني
        سال مديريت: 1396-1394

 دكتر اميرحسين جهانشير 
        مدير محترم وقت مركز
        رشته تخصصي: طب اورژانس
        گروه آموزشي: طب اورژانس

        محل خدمت: بيمارستان دكتر شريعتي
        سال مديريت: 1398-1396

 

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved