شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد برنامه ريزي آموزشي » فعاليت هاي واحد

فعاليت هاي واحد

فعاليت هاي واحد برنامه ريزي آموزشي

- ارائه مشاوره و نظارت بر روند «راه‌اندازي و طراحي برنامه‌هاي درسي دوره‌هاي پيشنهادي جديد»

 

هدايت و نظارت بر فرايند تأسيس و راه­ اندازي برنامه ‌هاي درسي دوره ‌هاي پيشنهادي جديد، از جمله فعاليت ­هايي است كه در برهه ­هاي مختلف به عنوان يكي از فعاليت ­هاي محوري مطرح و به همين دليل از اهميت ويژه­ اي برخوردار بوده است. بررسي و تصويب 100 برنامه درسي در ده سال گذشته، به گونه ­اي مبين اين موضوع بوده و حاكي از اقبال نسبي دانشكده ­ها به تصويب رشته­ هاي جديد مي ­باشد. همين امر و در عين حال اهميت طراحي مبتني بر اصول علمي برنامه ­هاي درسي در سال ­هاي اخير، زمينه ­ساز انديشيدن به ساز و كاري پويا و سياقي معين مشتمل بر مراحل مشخص در سطح دانشگاه بوده است. شيوه­ نامه راه ­اندازي و طراحي برنامه ­هاي درسي رشته ­هاي جديد در دانشگاه بر اساس همين انديشه و با هدف همسان ­سازي و تحقق نظام ­مند اين روند، در سال 1393 در اين مركز طراحي و در اسفند ماه همان سال، به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه رسيد تا ضمن تبيين وظايف هر يك از عوامل درگير در فرايند و تأكيد بر سنجش دقيق نياز در آغاز مسير، به توليد محصولي منطبق با اصول علمي منجر شود.

بررسي مستندات و برنامه ­هاي درسي مشابه در دانشگاه ­هاي معتبر جهان همچنين بررسي وضعيت موجود در حوزه مرتبط با دوره پيشنهادي در كشور و تبيين دلايل نياز به راه ‌اندازي و مشكلات ناشي از نبود رشته مورد نظر در كشور نيز به عنوان نتايج ارزشمند تحقق گام نيازسنجي قابل طرح است. چگونگي تحقق اين مهم و علاوه بر آن طراحي منطبق با اصول علمي برنامه ­هاي درسي رشته­ هاي پيشنهادي، مواردي هستند كه توسط اين مركز بررسي شده و با ارايه بازخورد و خدمات مشاوره ­اي همراه و عجـيـن مـي­ گردد.


- پيمايش بررسي وضعيت موجود طرح دوره­ هاي رشته- مقاطع داير در گروه ­هاي آموزشي دانشگاه 

نظارت و پايش وضعيت موجود شقوق مختلف برنامه ­هاي درسي از سطح كلان و برنامه درسي كشوري تا سطوح خرد و لايه ­هاي مرتبط با طرح دور ه­ ها و طرح دروس، به عنوان اهم وظايف اين واحد، شناخته شده و همين امر موجب نضج و شكل ­گيري پيمايشي با عنوان « بررسي وضعيت موجود طرح دوره ­هاي رشته- مقاطع داير در گروه ­هاي آموزشي دانشگاه» بوده است. اين پيمايش در زمستان سال 1394 با اجراي بخش اول فاز اجرايي، آغاز شده و با اجراي مراحل بعدي اين فرايند، همچنان در حال پيگيري است.

با توجه به تفاوت هاي ماهوي رشته مقاطع داير در دانشگاه و لزوم اتخاذ رويكردي متفاوت نسبت به برخي رشته مقاطع و فرايند پژوهشي متناسب با آنها، اين پيمايش در سه زير حوزه دنبال مي شود.


 

- طراحي/ روزامدسازي برنامه راهبردي مركز با همكاري واحدهاي داير


شيوه نامه راه اندازي و طراحي برنامه هاي درسي رشته هاي جديد در دانشگاه

فرم درخواست راه اندازي دوره هاي جديد تكميلي تخصصي

چارچوب تدوين برنامه هاي درسي دوره هاي تكميلي تخصصي و فوق تخصصي

فرم درخواست ايجاد برنامه هاي آموزشي (ويژه ضرورت سنجي)

چارچوب تدوين برنامه هاي درسي رشته هاي جديد

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved