سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » دفتر هماهنگي دفاتر توسعه آموزش

دفتر هماهنگي دفاتر توسعه آموزش

اشاعه فرهنگ آموزش و تسري انديشه ­هاي نوآورانه به تمامي لايه­ هاي يك نظام معظم دانشگاهي، مقوله ­اي بسيار پيچيده و در عين حال ژرف است كه بدون بسترسازي و پيش ­بيني عوامل و عناصر تأثيرگذار، ميسر نخواهد بود. افزون بر اين، تعريف دقيق هر گونه عامل و يا عنصر تأثيرگذار در قالـب نـظام سـازمـانـي و تبيين روابـط و سـاز و كارهاي اجرايي، از اهميت به­ سزايي برخوردار است و به عنوان امري اجتناب ­ناپذير تلقي مي­ شود.

دفاتر توسعه آموزش كه از ابتداي دهه هشتاد خورشيدي ابتدا در دانشكده­ ها مستقر شدند و به تدريج در چند سال گذشته در بيمارستان­ هاي آموزشي نيز پا به عرصه وجود نهادند، به عنوان كانون­ هاي مجري سياست­ هاي كلان آموزشي دانشگاه، نقش مهمي در تسري نوانديشي و نوآوري در عرصه آموزش دانشكده­ ها و بيمارستان­ ها دارند؛ به گونه­ اي كه انتظار مي ­رود در سايه ايفاي اين نقش، ارتباطي كامل و دو سويه ميان مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دانشكده­ ها و بيمارستان­ ها، محقق شود. دفتر هماهنگي دفاتر توسعه آموزش به عنوان زيرمجموعه ­اي از حوزه مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در صدد است با ايجاد روال نظام ­مند درون شبكه­ اي و هماهنگي­ هاي لازم، شرايط مناسبي را براي برقراري اين ارتباط فراهم آورده و در اين رهگذر، ضمن اطلاع رساني فعاليت­ ها و رويدادهاي مرتبط با اين دفاتر، ارتباطات درون اين شبكه­ را تسهيل نموده و سامان بخشد

شرح وظايف و تشكيلات دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي تابعه دانشگاه (مصوب شوراي دانشگاه)

برنامه جامع ارتقاي عملكرد دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها و بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved