شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد

معرفي واحد

واحد آموزش مبتني بر شواهد در خرداد ماه 1396 در راستاي نيل به هدف عالي استقرار آموزش مبتني بر بهترين شواهد در كليه سطوح آموزشي و مديريتي دانشگاه استقرار يافت. اين واحد با ارايه برنامه هاي كوتاه مدت و درازمدت و ارايه مدل هاي ساده و كاربردي در پيشبرد آموزش مبتني بر بهترين شواهد در دانشگاه نقش كليدي خواهد داشت.

همچنين بسط و گسترش همكاري هاي بين المللي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با BEME collaboration در چارچوب تفاهم نامه امضا شده و با رويكرد تداوم شناسايي مركز به عنوان مركز همكار بين المللي   (BICC)از ديگر حوزه هاي فعاليت اين واحد است.

 

مسئول واحد

دكتر سارا مرتاض هجري

عضو هيات علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و گروه آموزش پزشكي

 

شرح وظايف

1. پيشنهاد راهكارهاي پيشبرد تصميم­گيري­ آموزشي مبتني بر بهترين شواهد در عرصه دانشگاه

2. برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط و تهيه راهنماهاي مبتني بر شواهد

3. انجام اقدامات مربوط به همكاري بين المللي با BEME collaboration

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved