سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد

واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد » معرفي واحد

معرفي واحد

واحد آموزش مبتني بر شواهد در خرداد ماه 1396 در راستاي نيل به هدف عالي استقرار آموزش مبتني بر بهترين شواهد در كليه سطوح آموزشي و مديريتي دانشگاه استقرار يافت. اين واحد با ارايه برنامه هاي كوتاه مدت و درازمدت و ارايه مدل هاي ساده و كاربردي در پيشبرد آموزش مبتني بر بهترين شواهد در دانشگاه نقش كليدي خواهد داشت.

همچنين بسط و گسترش همكاري هاي بين المللي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با BEME collaboration در چارچوب تفاهم نامه امضا شده و با رويكرد تداوم شناسايي مركز به عنوان مركز همكار بين المللي   (BICC)از ديگر حوزه هاي فعاليت اين واحد است.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved