شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد

واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد » مسئول واحد

مسئول واحد


دكتر سارا مرتاض هجري

عضو هيات علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و گروه آموزش پزشكي

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved