سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد

واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد » مسئول واحد

مسئول واحد


دكتر مريم عليزاده

عضو هيات علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved