سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد

واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد آموزش پزشكي مبتني بر شواهد » شرح وظايف

شرح وظايف

1. پيشنهاد راهكارهاي پيشبرد تصميم­گيري­ آموزشي مبتني بر بهترين شواهد در عرصه دانشگاه

2. برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط و تهيه راهنماهاي مبتني بر شواهد

3. انجام اقدامات مربوط به همكاري بين المللي با BEME collaboration

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved