چهار شنبه 23 آبان ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

دبيرخانه دانش پژوهي و جشنواره هاي آموزشي

واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » دبيرخانه دانش پژوهي و جشنواره هاي آموزشي » مسئول واحد
 مدير دبيرخانه ي دانش پژوهي و جشنواره هاي آموزشي
دكتر رضا شريعت محرري


كارشناس دانش پژوهي آموزشي:
آزاده اشتياقي


كارشناس جشنواره هاي آموزشي:
لي لي بردائي
مهناز نياوراني

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved