شنبه 16 آذر ماه 1398
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد امور فراگيران

معرفي واحد

دانشجويان به عنوان يكي از اركان اصلي نظام آموزشي، همواره نقش انكارناپذيري در ارتقاء كيفيت برنامه‌هاي آموزشي دارند. اين موضوع لزوم تعيين ساز و كارهايي براي مشاركت دانشجويان را در مسير بهبود كيفيت فرايندهاي آموزشي و توسعه دانش آموزش علوم پزشكي مشخص مي‌سازد. براي دستيابي به اين مهم، در راستاي ابلاغ اساسنامه كميته‌هاي دانشجويي توسعه آموزش علوم پزشكي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، واحد فراگيران مركز مطالعات، با تدوين شيوه‌نامه كميته‌ دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران، ساز وكارهاي عضويت و مشاركت دانشجويان در دفاتر توسعه دانشكده‌‌ها و دانشگاه را تدوين نمود.

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved