جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد طرح هاي توسعه اي و دانش پژوهي آموزشي » دانش پژوهي آموزشي

دانش پژوهي آموزشي


يكي ازمفاهيمي كه در دو دهه اخير وارد عرصه ­هاي دانشگاهي شده، مفهوم دانش پژوهي(Scholarship)و به ويژه دانش پژوهي آموزشي است. با گنجاندن اين مفهوم در ماده يك آيين نامه ارتقاي مرتبه ا عضاي هيأت علمي ودرنظر گرفتن آن به عنوان يكي از اجزاي ضروري براي پيشرفت و ارتقاي آكادميك، توجه به اين مسأله وارد مرحله جديدي شده است.

دبيرخانه دانش پژوهي و جشنواره ­هاي آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، طي چند سال گذشته كوشيده است در جهت بسط مفهوم دانش پژوهي و فعاليت­هاي دانش پژوهي فعال باشد. در نتيجه رسيدگي و بررسي فعاليت­هاي دانش پژوهي اعضاي هيات علمي دانشگاه يكي از وظايف اصلي اين واحد را شكل مي­دهد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved