جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » جشنواره دانشجويي توسعه آموزش

جشنواره دانشجويي توسعه آموزش

جشنواره دانشجويي توسعه آموزش با هدف شناسايي و معرفي فرايندهاي آموزشي ارائه شده توسط دانشجويان در حيطه هاي برنامه ريزي درسي، روش هاي تدريس، ارزشيابي برنامه، ارزيابي دانشجو، مديريت و رهبري آموزشي، راهنمايي و مشاوره دانشجويان، يادگيري الكترونيك و شبيه سازي آموزشي، بازي وارسازي، طراحي و توليد محصولات آموزشي به منظور ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي و توسعه آن برگزار مي شود. اين جشنواره ويژه دانشجويان كلان منطقه 10 كه علاقه مند و فعال در عرصه آموزش پزشكي هستند در سه حيطه فرايندهاي توسعه آموزش، ايده هاي آموزشي نوآورانه و پژوهش در آموزش برگزار مي شود.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved