پنچ شنبه 16 مرداد ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد فراگيران » آيين نامه ها/ شيوه نامه ها

آيين نامه ها و شيوه نامه ها


1. اساسنامه كميته هاي دانشجويي توسعه آموزش علوم پزشكي
2. آيين نامه جشنواره دانشجويي توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران 
3. شيوه نامه كميته دانشجويي توسعه آموزش علوم پزشكي
4. شيوه نامه ارائه مشاوره براي جشنواره ايده هاي نوآورانه آموزشي
5. شيوه نامه طراحي و بارگذاري پيام هاي آموزش پزشكي
6. شيوه نامه برگزاري كارگاه هاي آموزشي در واحد فراگيران
7. شيوه نامه برگزاري كارگاه هاي توانمندسازي آموزشي دانشجويان

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved