چهار شنبه 8 بهمن ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » شرح وظايف واحد

شرح وظايف واحد

وظايف واحد «توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان» در ارتباط با كميته دانشجويي دانشگاه عبارت است از:

1.    سياست گذاري در زمينه توانمندسازي و مشاركت دهي دانشجويان در حوزه آموزش پزشكي 

2.  طراحي چارچوب ها و دستورالعمل هاي نظام‌مند در زمينه توانمندسازي و مشاركت دهي دانشجويان در حوزه آموزش پزشكي

3.    بسترسازي به منظور شناسايي و جذب دانشجويان علاقمند به فعاليت در حوزه آموزش پزشكي در سطح دانشگاه علوم پزشكي تهران

4.   نظارت و پايش ميزان مشاركت كارگروه هاي دانشكده ها و كميته دانشجويي توسعه آموزش دانشگاه در ارتقاي كيفيت آموزش

5.   ترغيب به تعامل هر چه بيشتر دانشجويان با اساتيد و مديران دفاتر توسعه، در حوزه آموزش پزشكي

6.    توانمندسازي دانشجويان در حوزه آموزش پزشكي

7.   بسترسازي و ارائه خدمات مشاوره تخصصي در حوزه آموزش پزشكي به دانشجويان و ساير گروه‌هاي ذيربط و ذينفع

8.   برنامه ريزي و جهت دهي به طراحي و اجراي پروژه هاي دانشجويي در زمينه توسعه آموزش و ترويج آن

9.   تحقق رويكرد دانش پژوهي به وسيله مشاركت دهي دانشجويان جهت بررسي مشكلات اين حوزه، ارائه راه حل مبتني بر شواهد و انتشار آن

10.  ترغيب و حمايت دانشجويان به حضور فعالانه در عرصه هاي ملي و بين المللي در حوزه آموزش پزشكي و تعامل با متخصصان اين حوزه

11.  فراهم نمودن فرصت بهره‌مندي دانشجويان از موقعيت هاي آموزشي و پژوهشي در حيطه آموزش پزشكي در سطح دانشگاهي، ملي و بين‌المللي

12.  تشويق و تقدير از دانشجويان فعال در زمينه ارائه ايده نوآورانه، فرايند آموزشي و پژوهش در آموزش از طريق برگزاري جشنواره ها و سمينارهاي آموزشي دانشجويي

13.  ارتقا كمي و كيفي نشر فعاليت هاي دانشجويان در زمينه توسعه آموزش پزشكي در مجامع علمي دانشگاهي، ملي و بين المللي

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved