جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » اهداف واحد

اهداف واحد

اهداف واحد «توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان» شامل موارد زير است:

1. سياست گذاري در زمينه توانمندسازي و مشاركت دهي دانشجويان در حوزه آموزش پزشكي 

2. طراحي چارچوب ها و دستورالعمل هاي نظام‌مند در زمينه توانمندسازي و مشاركت دهي دانشجويان در حوزه آموزش پزشكي

3. نيازسنجي، برنامه ريزي و ارائه برنامه هاي توانمندسازي دانشجويان در حوزه آموزش پزشكي

4. بسترسازي و ارائه خدمات مشاوره تخصصي در حوزه آموزش پزشكي به دانشجويان و ساير گروه‌هاي ذيربط و ذينفع

5. برنامه ريزي و جهت دهي به طراحي و اجراي پروژه هاي دانشجويي در زمينه توسعه آموزش و تشويق و تقدير از دانشجويان فعال در اين زمينه از طريق برگزاري جشنواره ها و سمينارهاي آموزشي دانشجويي

6. تحقق رويكرد دانش پژوهي به وسيله مشاركت دهي دانشجويان جهت بررسي مشكلات اين حوزه، ارائه راه حل مبتني بر شواهد و انتشار آن

7. فراهم نمودن فرصت بهره‌مندي دانشجويان از موقعيت هاي آموزشي و پژوهشي در حيطه آموزش پزشكي در سطح دانشگاهي، ملي و بين‌المللي

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved