جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد طرح هاي توسعه اي و دانش پژوهي آموزشي » معرفي واحد

معرفي واحد

معرفي واحد

- وظيفه اصلي واحد طرح­هاي توسعه آموزش، مديريت ارائه و روند تصويب طرحهاي توسعه آموزش در سطوح مختلف(دفاتر توسعه دانشكده ها و بيمارستانها)در دانشگاه است.

- كمك به محققان براي تهيه، تدوين و اجراي طرح هاي توسعه اي كه منجر به تغييرات مثبت در شرايط و محيط آموزش واحد تابعه شان مي شود از مهمترين وظايف اين واحد است.
- روند تصويب طرح ها در نهايت منجر به اعطاي بودجه تحقيقاتي (گرانت) براي اجراي طرح ها به طرح دهندگان خواهد شد.

- برنامه اعطاي گرانت به طرح هاي توسعه و نوآوري در آموزش پزشكي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم علوم پزشكي دانشگاه جهت حمايت مالي از طرح ها و پروژه هايي تعريف شده است كه توسط اعضاي هيأت علمي يا فراگيرندگان دانشگاه علوم پزشكي تهران براي ارتقاي منزلت و كيفيت آموزش پزشكي در همه سطوح ارائه مي گردد.

- اين برنامه به منظور ترغيب اعضاي هيأت علمي به استفاده از مدل ها و روش‌هاي كارآمد و نوين در امر آموزش در سطوح مختلف تحصيلي جهت ارتقاي قابليت ها و مهارت هاي فراگيرندگان انجام خواهد شد.

بر خلاف تصور كلي مبني بر اين كه وظيفه مديريت ارائه و هدايت طرح ها به عهده «مركز مطالعات و توسعه آموزش» دانشگاه در سطح ستاد است در حالي كه «دفاتر توسعه دانشكده ها و بيمارستان ها» به واسطه اينكه بيشتر در دسترس هستند (حداقل از نظر فضاي فيزيكي) پتانسيل اين را دارند كه ارتباط نزديكتر و موثرتري با اعضاي هيئت علمي و دانشجويان برقرار كنند و در واقع مناسب­تر اين است كه نقطه شروع ارائه طرح هاي توسعه اي از سطح «دفاتر توسعه» در دانشكده ها و بيمارستان ها باشد.محورهاي مورد توجه مركز مطالعات وتوسعه آموزش عبارتند از:

·         تغيير و توسعه كوريكولوم­هاي آموزش پزشكي رشته­ هاي مختلف پايه و باليني مطابق با استانداردهاي آموزشي و شواهد علمي

·         پروژه هاي كوچك (mini grant) با استفاده از روش­هاي شناخته شده، به منظور ارتقاي كيفيت  تدريس و ارزشيابي در سطح بخشها يا گروه‌هاي آموزشي

·         برنامه ­هاي آموزشي نوين يا ابتكاري به منظور افزايش كيفيت آموزش و ارزشيابي در دانشگاه

·         تسهيل درجهت توسعه فن­ آوري آموزشي درسطح دانشگاه،گروه­هاي آموزشي، بخش­هاي باليني و طراحي و استفاده از روش­هاي نوين آموزش و ارزشيابي مبتني بر رايانه

·         طراحي، اجرا، مديريت و ارزشيابي هر برنامه پيشنهادي مرتبط با تحول و يا توسعه در آموزش پزشكي در مقاطع و رشته هاي مختلف پايه و باليني

 

موضوعات مورد توجه مركز مطالعات وتوسعه آموزش عبارتند از:

·                  برنامه ريزي آموزشي             

·                  ارزشيابي برنامه آموزشي

·                  ارزيابي دانشجو (آزمون، ارزيابي باليني)

·                  توان مندسازي اعضاي هيأت علمي

·                  آموزش مبتني بر پيامد

·                  آموزش مبتني بر مسأله

·                  آموزش مبتني بر جامعه

·                  آموزش الكترونيك

·                  آموزش باليني

·                  روش هاي ياددهي و يادگيري

·                  نظام انگيزش و تشويق در آموزش

·                  آموزش و ارزيابي مهارت هاي برقراري ارتباط

·                  آموزش و ارزيابي تفكر نقادانه

·                  نظام حمايت از فراگيران

·                  آموزش مداوم و ارتقاي مداوم حرفه اي

·                  مديريت و رهبري در آموزش

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved