چهار شنبه 8 بهمن ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد طرح هاي توسعه اي و دانش پژوهي » راهنماي داوران » دانلود چك ليست داوري طرح هاي توسعه
چك ليست طرح هاي توسعه اي مبناي تصميم گيري داوران و كميته طرح هاي توسعه جهت تصويب طرحها مي باشد. اين چك ليست جهت خودارزيابي نويسندگان طرحهاي توسعه اي بارگذاري شده است. توصيه مي شود پيش از ارسال پروپوزال، با استفاده از چك ليست طرح خود را ارزيابي و اصلاح نماييد.

دانلود چك ليست داوري طرح هاي توسعه

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved