سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
انتشارات » فصلنامه رويش » محورهاي موضوعي قابل پذيرش در مجله رويش

محورهاي موضوعي قابل پذيرش در مجله رويش

دريافت مطالب علمي، آموزشي و دانش­پژوهانه در محورهاي ذيل و ساير حوزه­هاي مرتب:

•   برنامه‌ريزي درسي

•   ارزشيابي برنامه­هاي آموزشي، ارزيابي فراگير، ارزشيابي اعضاي هيات علمي

•   روش­هاي ياددهي-يادگيري در علوم پزشكي

•   مديريت و رهبري آموزشي

•   آموزش مداوم حرفه­اي در علوم پزشكي

•   آموزش مبتني بر شواهد

•   روانشناسي شناختي و يادگيري در علوم پزشكي

•   تكنولوژي آموزشي

•   يادگيري الكترونيك و شبيه سازي آموزشي

·          راهنمايي و مشاوره دانشجويان


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved