سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
انتشارات » فصلنامه رويش » نحوه ارسال مقاله

نحوه ارسال مقاله

نويسندگان محترم بايد مقاله خود را به آدرس edcseminars@tums.ac.ir ارسال نمايند.
مقالات بايد داراي ويژگي هاي زير باشند:

 ·        تعداد كلمات در متن مقاله حداقل 1000 (براي مقالات گزارش كوتاه و ...) تا 4000 (براي مقالات مروري و اصيل) باشد.

·        مقاله داراي عنوان صريح، دقيق و مختصر باشد. صفحه عنوان بايستي شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي نويسندگان، آخرين مدرك تحصيلي و وابستگي دانشگاهي نويسندگان، به همراه آدرس دقيق پست الكترونيك همه نويسندگان و همچنين تلفن نويسنده مسئول باشد.

·        چكيده غيرساختارمند (به زبان فارسي، حداكثر تا 200 كلمه) شامل مطالب در مورد زمينه و هدف، روش بررسي، يافته‌ها، نتيجه‌گيري و واژه‌هاي كليدي بين 3 تا 5 واژه باشد

·        متن اصلي مقاله بايد در برگيرنده بخش‌هاي زير باشد:

الف) مقدمه: در اين بخش اهميت و ضرورت انجام تحقيق با توجه به دانش موجود درباره موضوع و يا مشكل آموزشي موجود و مباني نظري آن و همچنين هدف مطالعه اشاره شود.

ب) روش كار: روش انجام كار بسته به نوع مطالعه شرح داده شود.

 ج‌) يافته‌ها: در اين قسمت، از متن، جدول، نمودار و عكس به تناسب براي بيان يافته‌ها استفاده شود. ابتدا جدول

ويژگي‌هاي افراد مورد مطالعه، سپس يافته‌هاي توصيفي و در ادامه يافته‌هاي تحليلي آورده شود. جداول، نمودارها و

... بايد داراي
 شماره و عنوان كامل و رسا باشد. مواردي همچون فراواني و درصد به صورت فراواني(درصد) در جداول

ذكر شود. همچنين ميانگين و انحراف معيار به صورت ميانگين (انحراف معيار) در متن و جداول ذكر شوند.

تعداد جداول حداكثر 4 عدد مي باشد. عنوان جدول بايد در بالاي آن باشد و هرگونه توضيح در خصوص جدول بايد در

پايين آن ذكر شود. عناوين شكل­ها در زير آن­ها قرار مي­گيرد. هر جدول و شكل بايد در متن ارجاع داده شود.

ح‌) بحث و نتيجه‌گيري: يافته‌هاي مهم تحقيق بر اساس هدف مطالعه به اختصار و با رعايت ترتيب منطقي ذكر و پيرامون آن با استناد به موارد همسان و متناقض در متون مرتبط بحث شود. اگر فرضياتي در مطالعه مطرح شده، تأييد و يا رد آن مورد بحث قرار گيرد. نتيجه‌گيري به صورت روشن و در حد يافته‌هاي تحقيق و با توجه به محدوديت‌هاي مطالعه بيان شود.

خ‌) نحوه نگارش منابع: منابع بايد به ترتيب استفاده در متن شماره‌گذاري شود و به شيوه وانكور باشد.

تبصره: مقالات آموزشي پذيرفته شده بايستي حداقل 6 و حداكثر 15 منبع را مورد جستجو قرار داده باشند.

 همچنين از پژوهشگران ارجمند، خواهشمند است نكات ذيل را به هنگام تدوين و ارسال مقاله رعايت فرمايند:

1.     مقالات به زبان فارسي روان و با رعايت قواعد دستوري نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجي كه معادل‌هاي دقيق و رسايي در زبان فارسي دارند، خودداري شود و در موارد ضروري، معادل لاتين داخل پرانتز جلو كلمه گذاشته شود.

2.     مقاله بايد در نرم‌افزار  Wordبا قلم B lotus و سايز 12 براي متن فارسي و با قلم Times new Roman براي متن انگليسي و با حاشيه مشخص و Single Space  تايپ شود.

3.      عكس­ها با فرمت JPEG و GIF باشند، تا حداكثر وضوح را در تارنماي مجله داشته باشند.

4.     مسؤوليت صحت مطالب چاپ شده از ديدگاه علمي، اخلاقي و حقوقي به عهده نويسنده (گان) مقاله مي‌باشد.

 5.     بديهي است، تصميم‌گيري نهايي در مورد مقالات براساس نظرات داوران علمي و معيارهاي مجله به عهده تيم

سردبيري مي‌باشد و 
 مجله حق رد، قبول، اصلاح، ويرايش و خلاصه نمودن مقاله را براي خود محفوظ مي‌دارد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved