سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » نحوه عضويت در كميته دانشجويي مركز مطالعات دانشگاه

نحوه عضويت در كميته دانشجويي مركز مطالعات دانشگاه:

1. مراجعه به دبير كارگروه دانشجويي توسعه آموزش يا دفتر توسعه آموزش دانشكده 
2. اعلام درخواست عضويت در كارگروه دانشجويي توسعه آموزش دانشكده 
3. ارائه رزومه و ساير مدارك تعيين شده
4. بررسي رزومه و گزينش افراد متقاضي توسط مدير دفتر توسعه دانشكده با توجه به معيارها و ظرفيت تعيين شده
5. تشكيل كارگروه دانشجويي توسعه آموزش دانشكده
6. تعيين دبير و دستيار وي در كارگروه با توجه به معيارهاي لحاظ شده
7. معرفي دبير و عضو ثانويه به مركز مطالعات دانشگاه طي نامه رسمي
8. عضويت در كميته دانشجويي توسعه آموزش مركز مطالعات 
9. صدور حكم يكساله عضويت در كميته مركز 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved