سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » شرح وظايف كميته دانشجويي مركز مطالعات دانشگاه
اعضاي كميته دانشجويي مسئوليت هدايت، سامان‌دهي و هماهنگي جنبه‌هاي مختلف مشاركت دانشجويان در امر توسعه آموزش را به شرح زير بر عهده خواهند داشت:

1. بسترسازي به منظور توانمندسازي دانشجويان علوم پزشكي در زمينه آموزش اين علوم از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي مربوطه، با توجه به نياز دانشجويان

2. اطلاع‌رساني تغيير سازوكارها و فرايندهاي مرتبط با فعاليت‌هاي دانشجويي توسعه آموزش، ناشي از اصلاح سياست‌هاي جاري «وزارت متبوع و دانشگاه» به كارگروه‌هاي دانشجويي توسعه آموزش دانشكده ها

3. اطلاع رساني و تشويق به مشاركت دانشجويان در برنامه هاي آموزشي دانشگاهي، ملي و بين المللي مرتبط با آموزش علوم پزشكي

4. همكاري و مشاركت در فعاليت هاي توسعه اي اعم از ايده پردازي، نظرسنجي، طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي در سطوح مختلف

5. تشويق به مشاركت كارگروه ها در انجام مداخلات آموزشي و فرايندهاي بهبود كيفيت آموزش

6. ارائه مشاوره به كارگروه‌هاي دانشجويي توسعه آموزش دانشكده ها

7. بسترسازي ارتباطات و تعاملات بين دانشكده اي در پروژه هاي آموزشي مشترك

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved