سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد برنامه ريزي آموزشي » مشاوره تخصصي حوزه برنامه ريزي درسي

واحد برنامه ريزي آموزشي در تمامي روزهاي كاري هفته (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 8:30 تا 14:30 آماده ارايه مشاوره در خصوص طراحي سطوح مختلف برنامه درسي اعم از كوريكولوم، طرح دوره و طرح درس به اعضاي محترم هيأت علمي/ دست اندركاران محترم امر آموزش دانشگاه است؛ تعيين وقت قبلي از طريق ارسال فرم ويژه مشاوره به ايميل به نشاني cpdedc.tums@gmail.com و يا sepand.riazi@gmail.com موجب اجراي مطلوب برنامه مشاوره خواهد بود. پس از بررسي روزها و ساعات انتخاب شده و در تطابق با برنامه هاي كاري واحد، تاريخ و ساعت دقيق برگزاري جلسه از طريق ايميل اعلام خواهد شد. بر اساس روند معمول واحد، امكان مشاوره غير حضوري نيز فراهم است. 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved