سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

انواع مقالات مورد پذيرش در مجله رويش

مقالات اصيل

مقالات اصيل: 
در بخش روش كار در مقالات اصيل، به ترتيب: نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گيري، ابزار گردآوري داده‌ها، روايي و پايايي ابزارها، ملاحظات اخلاقي و روش‌هاي آماري بيان شود. در تدوين اين بخش توجه به نكات زير مورد تأكيد است:

الف- نوع پژوهش بايستي به صورت درست و مستند بر اساس منابع معتبر و به روز باشد. 

ب- نحوه و روش محاسبه حجم نمونه بايستي براساس پيامد اوليه مطالعه و نيز متناسب با نوع طرح اشاره شود.

 ج- ابزارهاي گردآوري اطلاعات مورد استفاده در پژوهش به صورت صريح و دقيق معرفي شود و روند بررسي روايي و پايايي آن‌ها ذكر گردد.

 د- مداخله صورت گرفته در مطالعات كارآزمايي بايستي به طور واضح و شفاف با رعايت پروتكل ارايه­ي مداخله به گونه‌اي توضيح داده شود كه پژوهشگران ديگر بتوانند مداخله مشابهي را ترتيب دهند.

 ه- در بخش روش‌هاي آماري در مقالات اصيل و مقالاتي كه روش آماري جهت تحليل داده­ها استفاده شده است، شاخص‌هاي به كار رفته براي توصيف داده‌ها ذكر شده و نيز توضيحي از آزمون‌هاي آماري ارايه شود. سطح معناداري آماري در نظر گرفته شده نيز ذكر گردد.

 


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved