سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

انواع مقالات مورد پذيرش در مجله رويش

مقالات مروري

مقالات مروري:

 بايد در برگيرنده قسمت‌هاي زير باشد:

 1- هدف: بيان هدف/ اهداف مرور شامل: عنوان مرور/ سئوالات/ فرضيات يا فرضيه

 2- طراحي مطالعه: شامل تعيين نوع مرور (توصيف طراحي و روش‌هاي به‌كار رفته و منابع مرجع). در صورت استفاده از روش‌شناسي خاص مانند متاآناليز بايد مراحل و گام‌هاي به‌كار گرفته شده، توصيف شود.

 3- روش­هاي جستجو: شامل استراتژي جستجو/ معيارهاي ورود و خروج، بانك­هاي اطلاعاتي جستجو شده، كلمات كليدي، زبان مقالات مورد بررسي، ذكر تاريخ مطالعات جستجو شده.

 4- ارزيابي كيفيت: شامل توصيف روش‌هاي مورد استفاده ودلايل انتخاب و يا خروج مطالعات، معيارهاي مميزي

 5- شيوه خلاصه‌سازي داده­‌ها: خلاصه كردن مطالعات انتخابي در مرور و مطالعات خارج شده در جداول جداگانه. در اين قسمت مرور سيستماتيك بايد توصيفي از فرآيند/فرآيندها باشد.

6- سنتز: اين قسمت شامل توصيف فرآيندهاي بكار گرفته براي سنتز نتايج است.

 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved