سه شنبه 12 اسفند ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links

انواع مقالات مورد پذيرش در مجله رويش

مقالات كيفي

مقالات كيفي: 

 لازم است قسمت روش‌ها در برگيرنده موارد زير باشد:

توضيح نوع روش به‌كار رفته و تناسب آن با هدف مطالعه، توصيف نحوه نمونه‌گيري و انتخاب مشاركت‌كنندگان، توصيف زمان و مكان جمع‌آوري داده‌ها، توصيف چگونگي رسيدن به اشباع نظري، مشخص نمودن تعداد شركت‌كنندگان، روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها (مصاحبه، مشاهده، يادداشت‌برداري) و ملاحظات اخلاقي (ذكر كسب مصوبه كميته اخلاق، توضيح كسب رضايت آگاهانه از مشاركت‌كنندگان (

 


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved