جمعه 27 فروردین ماه 1400
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
واحدها و ساختار » واحدهاي مركز » واحد توانمندسازي و مشاركت آموزشي دانشجويان » گواهي ها » كارگاه هاي پيشرفته

  گواهي كارگاه «بايدها و نبايدهاي نگارش طرح هاي توسعه اي و پژوهش در آموزش» 
           فايل يك      فايل دو  

  گواهي كارگاه «چگونه ايده هاي نوآورانه آموزشي داشته باشيم؟»  
         
خانم ها 1      خانم ها 2      آقايان

   گواهي كارگاه «مهارت هاي تسهيلگري: الزام يا ضرورت؟»  
          
خانم ها 1         خانم ها 2           آقايان

   گواهي كارگاه «چگونه يك جلسه وبيناري به صورت تعاملي برگزار كنيم؟» 
           خانم ها 1       خانم ها 2          آقايان 

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved