چهار شنبه 5 آذر ماه 1399
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » فعاليت ها » جشنواره ها

جشنواره ها

1392/07/02
جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور تجليل و تكريم اساتيد عرصه آموزش پزشكي و براي شناسايي و معرفي فرآيندهاي آموزشي مطلوب كشوري، دانشگاهي و همچنين نوآوري، ابداع و معرفي فرآيندهاي جديد در حيطه هاي روش­ها و تكنيك­هاي آموزشي، سنجش، ارزشيابي و اثربخشي آموزشي، مرجعيت، رهبري و مديريت آموزشي، مشاوره و راهنمايي، فعاليت­هاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي، قوانين، مقررات و ساختارهاي آموزشي، محصولات آموزشي و به منظور ارتقاء آموزش پزشكي برگزار مي­گردد
جشنواره دانشجويي توسعه آموزش با هدف شناسايي و معرفي فرآيندهاي آموزشي ارائه شده توسط دانشجويان در حيطه هاي برنامه ريزي درسي، روش هاي تدريس، ارزشيابي برنامه، ارزيابي دانشجو، مديريت و رهبري آموزشي، راهنمايي و مشاوره دانشجويان، يادگيري الكترونيك و شبيه سازي آموزشي، طراحي و توليد محصولات آموزشي و به منظور ارتقاء آموزش پزشكي برگزار مي گردد.
جشنواره دانشجويي ابن سينا با هدف حمايت و تشويق فعاليت هاي ارزشمند دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در حوزه هاي مختلف برگزار مي گردد. بدون شك برگزاري اين جشنواره فرصت مغتنمي است كه در آن امكان شناسايي، معرفي و قدرداني از دانشجويان برتر دانشگاه در حيطه هاي مختلف فراهم خواهد شد.

© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved