دوشنبه 4 تیر ماه 1397
International Collaboration Center
Skip Navigation Links
صفحات خاص » اخبار مركز » برگزاري جلسه اجراي ارزشيابي مبتني بر شبكه در دانشكده پزشكي

برگزاري جلسه اجراي ارزشيابي مبتني بر شبكه در دانشكده پزشكي

1396/05/22

جلسه بررسي اجراي ارزشيابي مبتني بر شبكه در دانشكده پزشكي روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ با حضور معاونين و همكاران امور هيات علمي و معاونتهاي آموزشي دانشكده پزشكي، همكاران امور فناوري اطلاعات دانشگاه و مسؤولين مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در سالن شوراي معاونت آموزشي واقع در سازمان مركزي دانشگاه برگزار شد.
در اين جلسه مطالبات دانشكده پزشكي در حوزه علوم پايه، باليني، تحصيلات تكميلي، تخصصي و فوق تخصصي بررسي و مقرر گرديد نيازها و انتظارات دانشكده از سيستم ارزشيابي مبتني بر شبكه اولويت بندي شده و جهت ارائه به سامانه اعلام گردد. همچنين مقرر شد امكان اجراي مطالبات يادشده در سامانه بررسي و اجراي فرايند به صورت فازبندي در دستور كار قرار گيرد.


© Copyright 2013 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved